Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков«Ухаһарн ард үлдсн күүкдин төлǝ үүлддг Элстин гер-интернат» гидг Хальмг Таңһчин шаңһа урежденүр одв. Тенд эн селвлцǝн давулв. Терүнд Хальмг Таңһчд бичкдүдин зөв харслһна төрǝр үүлдг дааврта Ольга Умгаева, таңһчин вице-премьер Боова Бадмаев, таңһчин социальн делгрлтин, күч-көлснǝ болн ǝмтиг көдлшǝр тетклһнǝ министрин дарук  Евгения Гордеева, гер-интернатын  директор Анжела Авеева орлцв.

Әрǝсǝн Федерацин Президентин медлд бичкдүдин зөв харсһна төрǝр үүлддг Дааврта күүнǝ сайтд Анна Кузнецова «Ухаһарн ард үлдсн күүкдин төлǝ үүлддг Элстин гер-интернат» гидг Хальмг Таңһчин шаңһа урежденин көдлмшинь болн яһҗ эн учреждениг мөңгǝр теткдгинь бүрткҗ хǝлǝтн гисн эрлһтǝ бичг Әрǝсǝн Федерацин Генеральн прокуратурур болн Әрǝсǝн Федерацин Мөшклһнǝ комитетүр илгǝснǝ туск зǝңг  Әрǝсǝн Федерацин Президентин медлд бичкдүдин зөв харсһна төрǝр үүлддг Дааврта күүнǝ сайтд барлгдв. Тер учрар эн социальн учрежденүр йовцхав. Бичкдүдин зөв харслһна төрǝр Дааврта күүнǝ аппаратын специалистнр яһҗ гер-интернатд бичкдүд бǝǝдгинь шинҗлҗ хǝлǝв. Цуг мана орн-нутгар зǝрм тиим урежденьсиг шинҗлҗǝнǝ. Эвдлһд йилһгдв, үлгүрнь, нас күцǝд уга күүкд-көвүдин счетас 2 сай шаху арслң авгдҗ.

Бату Хасиков гер-интернатын хорас хǝлǝв, тер тоод актов, спортивн залмуд, заман, хот болһдг блок, унтдг хорас, «Милосердие» гидг нерǝдлһтǝ ǝңг, өдрин ǝңг.  

Тер учрежденин директорин келсǝр, энд 58 бичкдүд бǝǝнǝ, дǝкǝд 13 күүкд-көвүд өдрин ǝңгүр ирнǝ. Көвүд болн күүкд олн зүсн керг-үүлдврмүдт орлцна, бисерар, цаасар кегдлмүд кенǝ, бичкн кевсмүд өлгнǝ.

Хот болһдг блокд бǝǝсн цагтан таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков ямаран усар бичкдүдт хо болһҗ өгдгин тускар соньмсв. Усна турваһар гүүдг усар хот болһдгинь медгдв. Уудг усыг болхла цеврлнǝ.

 «Милосердие» гидг ǝңгд Бату Хасиковд орн, орна өөр зогсдг ширǝс, дǝкǝд орнас босч чаддго күүкдин төлǝ бǝǝдг оборудованьс үзүлв.

Эн учрежденин директорин кабинетд селвлцǝн болв. Тер керг-үүлдврин хөөн Бату Хасиков журналистнрт ахр интервью өгв.

«Күүкдин счетас авгдсн мөңгн энд бǝǝдг күүкд-көвүдин төлǝ һарһгдв. Хаһлх төр бǝǝнǝ. Интернатын төлǝ мөңгн мууһар йилһгднǝ», — гиҗ региона Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Б.Хасиков келв.

«Би хойрдгч өдр Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур даҗанав. Бюджетин болн мөңгн мууһар йилһгдг төрмүд даңгин хаһлгдад бǝǝхинь медҗǝнǝв. Эн төрмүд эрк биш хаһлхв гисн күсл тǝвҗǝнǝв», — гиҗ эн темдглв.

Бату Хасиков гер-интернатин тускар «энд дигтǝ-тагта, цевр» гив. «Мөңгнь баһ болв чигн, кергтǝ оборудованьс бǝǝнǝ, энд көдлдг ǝмтн кергтǝн цуг седклǝн өгчǝнǝ», — гиҗ Б.Хасиков келв.

«Асрлһн хǝлǝлһнǝ орган бичкдүдин счетас мөңг авх зөв өгв. Тер мөңгн бичкдүдин җирһл ясрулхин төлǝ олзлгдв», — гиҗ Анжела Авеева келв. Тер мөңгǝр күүкд-көвүдт орн, орна өөр бǝǝдг ширǝс, ваннын төлǝ электроподъемник, дǝкǝд босҗ чаддго бичкдүдин төлǝ каталк хулдҗ авгдв.

«Милосердие» гидг ǝңгд бǝǝдг бичкдүдин җирһл ясрулхин төлǝ эн цуг тоотс хулдҗ авгдв», — гиҗ учрежденин директор келв.