Эндр Өмн үзгин федеральн округд Әрǝсǝн Президентин иткмҗтǝ элч  Владимир Устинов региональн правительствд Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур даах Бату Хасиковиг медүлв.

«Әрǝсǝн Федерацин Президент В. Путин эртǝснь Хальмг Таңһчин Толһачин үүлǝс һархар седҗǝх Алексей Орловин сурлһиг зөвшǝлв. Март сарин 20-д батлгдсн орн-нутгин Толһачин 115-гч тойггта Зǝрлгǝр Хасиков Бату Сергеевич цаг зуур Хальмг Таңһчин Толһачин үүл даах болв. Күндтǝ Бату Сергеевич, Танд иим өөдǝн чинртǝ, государственн үүл даалҗана. Таниг йөрǝҗǝнǝв», —  гиҗ Владимир Устинов орн-нутгин Толһачин зǝрлг умшҗ өгв.

Устиновин темдглсǝр, Хальмг Таңһчд йиртмҗин бǝǝдл дала сǝн эс болв чигн  эн географическ халхар сǝн ормд бǝǝһǝд, энд делгрхин төлǝ цуг юмн бǝǝнǝ. Агропромышленн комплекс делгрҗǝнǝ, туристическ күчнь сǝн, болв энүнǝ хамгин һол зөөрнь — энд бǝǝдг шунмһа, көдлмшч болн сурһульта ǝмтн.  «Йосна органмудт, олна организацст көдлǝд,  хоршасн дамшлтан, Та, Хальмг Таңһчин делгрлтин төлǝ олзлҗ чадхт гиҗ  иткҗǝнǝв. Өдгǝ цагт регионд экономикин, социальн халхар хаһлх төрмүд бǝǝнǝ. Әмтнǝ җирһлиг ясрулхин, таңһчд теднǝ сǝн таал тогтах кергтǝ. Иим ик чинртǝ болн дааврта төрмүд хаһлх зөвтǝт. Мана орн-нутгин Толһач Танд иим дааврта үүл даалһад, иткҗǝхǝн медүдҗǝнǝ», — Та терүнǝ болн таңһчин ǝмтнǝ итклинь хаңһахт гисн ицлтǝ бǝǝнǝ гиҗ Устинов региона Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиковд келв.

Өмн үзгин федеральн округд Әрǝсǝн Президентин иткмҗтǝ элч кесг җилдǝн Хальмг Таңһчин Толһач болад көдлсн Алексей Орловд ханлт өргв. «Энүнǝ медрл болн дамшлт хөөннь чигн көдлмшт олзлгдх», — гиҗ  Владимир Васильевич темдглв.

Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков Алексей Орловд үг өгв.

«Үннǝр, Владимир Васильевичин келсǝр, таңһчд хаһлгдад уга төрмүд бǝǝнǝ. Правительствд, депутатск корпуст тогтсн коллектив Хальмг Таңһчин Толһачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиковд дөң болх гиҗ иткҗǝнǝв. Бату Сергеевич орн-нутгин Толһачин итклинь хаңһах гисн ицл бǝǝнǝ. Энд бǝǝх цуг мадн болн маднла нег һазра улс энүнд нөкд болх. Бидн Бату Сергеевич яһҗ Улсин Хуралд, Федерацин Советд  көдлҗ йовсинь меднǝвидн. Президентин тǝвсн күслмүд күцǝгдх гиҗ иткҗǝнǝв.

Кесг җилин туршарт намаг дөңнсн эн залд бǝǝх цуг ǝмтнд, Хальмг Таңһчин улст, нанла хамдан көдлсн ǝмтнд ханлтан өргҗǝнǝв. Бидн хамдан көдлǝд иим дала юм кеҗ чадвидн. Күцǝгч йосна органмудт, зака батлһна йоснд тогтсн ниицлтин ач-тусар  мана таңһч цааранднь чигн делгрǝд, сǝн җирһл үзҗ йовх.  Дǝкн цуһраднь ик ханлт өргҗǝнǝв, таңһчин ǝмтнд эрүл-менд, эв болн сǝн җирһл дурдҗанав, мана Әрǝсǝ бас эвтǝ болн сǝн-сǝǝхн бǝǝтхǝ», — гиҗ Алексей Маратович келв.

Региона һардачин үүл цаг зуур дааҗах Бату Хасиков орн-нутгин президентд ханлт өргв. «Күндтǝ мана нег һазра ǝмтн, негдврǝр,  нанд иткҗǝх мана орн-нутгин лидер, Әрǝсǝн Федерацин Президент Владимир Владимирович Путинд  ханлтан өргҗǝнǝв. Хойрдад болхла, күндтǝ нанла хамдан көдлх ǝмтн болн Хальмг Таңһчин ǝмтн Танас дөң сурҗанав. Күнд, амр биш көдлмш күцǝх кергтǝ. «Один в поле – не воин» гиҗ келцхǝнǝ. Бидн хамдан ниитǝһǝр көдлхвидн гиҗ иткҗǝнǝв.

Мана һол күсл таңһчан делгрүлх, мана регионд бǝǝх ǝмтн сǝн җирһл үзтхǝ гиһǝд, таңһчд теднǝ төлǝ сǝн таал тогтах. Цуг арһ-чидлǝн көдлмштǝн өгхв гиҗ даавртаһар келҗǝнǝв», — гиҗ Бату Сергеевич темдглв.