Эндр Əрǝсǝн пенсион кѳрңгин таңhчин ǝңг ноябрь сард орулсн эрлhǝр экнрин  демин мѳңгнǝс 25 миңhн арслң олн үртǝ ѳрк-бүлмудт эклǝд  өгчәнә. Эннь ут-тоодан арвн һар сай арслңг болҗ hарв.

ПФР-ин ǝңг болhн эрлһ оруллһна керг-үүлдвриг ноябрь сарин 30-д тѳгсǝсмн.

Əрǝсǝн правительствин закврар юмн ховр цагла бикн күүкдтǝ эк-эцкнрт дѳң-тус күргхин тѳлǝ нег дǝкҗ ѳрк-бүлмудт мѳңг ѳгчǝхмн. ϴгсн мѳңгиг юунд болв чигн hарhҗ болжана. Хальмг Таңhчд иим дѳң-туст күртхǝр 3918 ѳрк-бүл эрлh бичсмн. Ут-тоодан эднд 93 849 89,44 арслңг илгǝгтх.

Эндр экин демин мөңгн  453 026 арслңг тогтана.

Увшин Зоя

Интернетǝс авсн зург