Эндр, Зулыг угтж, Федеральн социальн харслтын Хальмг Таңhчин ǝңгд байрин хург  болв. Тер хург деер таңhчин тавн бǝǝрн улст Lada Granta кѳлгн белглв. Цуг эдн кѳдлмштǝн шавдсн Элстин, Целинн болн Ик-Буурла районмудын улс. Кѳлгн болhниг шишлң кѳдлмш кеҗ чаддго күүнǝ бǝрцлǝ ирлцңгү hарин заллhнар заводт теткҗ.

Кѳлгнә үннь ут тоодан 2,4 сай арсңд күрв. Урднь, октябрь сард, hурвн кѳдлмш кеҗ чаддго күн бас иим кѳлг авсмн. Ирх җилд нǝǝмн кѳдлмштǝн шавла харhсн күн кѳлгǝр теткгдх.

Хальмг Таңhчин Толhач Алексей Орлов шин маши авчах улст түлкүр бǝрүлҗ өгв. «15 җил хооран эклгдсн программ ода цагт сǝн кевǝр күцǝгдҗǝнǝ. Невчк оратв чигн, тер бийнь мана орн-нутг авсн дамшлтан күцǝҗǝнǝ. Эн программ эклснǝс авн 148 эрлh мадн күцǝвүвидн. Дǝкǝд чигн эрлhс мана хǝлǝврт бǝǝнǝ, мадн эврǝннь цуг даалhвран күцǝхвидн. Зулын байрла тадниг ǝрүн седклǝсн йѳрǝҗǝнǝв, байрта-бахта, эрүл-менд бǝǝтн, эн программ царанднь чигн делгргтхǝ, мадн болхла иим байрта кергǝр дәкн чигн цуглрхвидн», — гиж таңhчин толhач  келв.

ГУ – РО ФСС –ин ахлач Чингиз Ивановин келсǝр, «Зеткртә йовдлас шишлң социальн даатхлһн» гидг Федеральн закаһар ирлцңгү кѳдлмшин халхар таңhчин социальн харслhна ǝңг кесг жилдǝн кѳдлмштǝн шавтдсн улсиг кѳлгǝр му бишәр теткҗǝнǝ. Кедү кѳлгн болв кенд кергтǝhинь медико-социальн экспертиз зааҗ ѳгнǝ. Эн кѳдлмш сǝн кевǝр күцǝгснднь Ч. Иванов таңhчин hардврт ханлтан ѳргв. Энүнǝ келсǝр, маши кѳдлмш кеҗ чаддго, нурhан шавдсн, эс гиҗ кѳлǝн геесн улст тус күргхин тѳлǝд ѳггднǝ. Эднд долан жил болhн ѳңгǝр кѳлгн ѳггднǝ. Күнд шавта улст  иим дѳң-тус царандан чигн ѳггдх, гиж ǝңгин ахлач келв.

Келхд, иим государственн дѳңгǝр дамҗҗ күнд шавта улсин ик зунь кѳдлмш кеҗ чадх арhта болв, зǝрмнь болхла кѳдлмштǝн хǝрү орв.

 

Умиралин Намҗл

Зургнь: glava.region08.ru