Эндр Элистд Каспийск турва сурвҗлһна консорциум мана таңһчин эрүл-мендиг харлһна дөрвн учрежденьд 15 түргн көлг белглв.

«Станция скорой медицинской помощи», «Республиканский центр медицины катастроф», Ики-Буурла болн Хар Һазра райодын больницс түргн көлг авв. КТК эднд ут тоодан 21,5 сай арслңга белг кев.

Эн учрежденьсин һардачнрт көлгнә түлкүр өглһнә байрта йовдлын урдаснь Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов КТК-н ахлгч һардач Николай Горбаньла, РФ-н Правительствла залһлда бәрлһнә халхар бәәдг энүнә дарук Михаил Гришанковла, таңһчин правительствла залһлда бәрдг «КТК-Р» АО-н элч Үлмҗ Чиджиевла, таңһчин эрүл-менд харлһна министр Руслан Нагаевла харһв. Эдн Каспийск турва сурвҗлһна консорциумин болн мана таңһчин правительствин хоорнд хәрлцә бәрлһнә төрәр күүндв.
Таңһчд социальн халхар дөңгән күргҗәх төләднь Алексей Орлов КТК-н һардврт ханлтан өргв. Николай Горбаня темдглсәр, социальн халхар таңһчд дөңгән күрглһнә программ энҗл сәәнәр күцәгдв, тер бийнь эн җиллә ирлцңгү иргчин бюджет бас батлгдв. Бас чигн КТК-н болн Хальмг Таһчин Правительствин хоорндк хәрлцәнә тавн җилин шин бооца батллһна төр хәләгдв.

Харһлтин хөөн эдн цугтан «Долн хонг» гидг пагод тал йовв, тенд таһчин эрүл-мендиг харлһна учрежденьст «А» болн «В» классин түргн көлгд белгллһнә байрта кем эклв. Алексей Орлов, Николай Горбань, Руслан Нагаев ахта йөрәлин үгмүдән келв. Таһчин Толһачин темдглсәр, олн җилмүдин туршарт Каспийск турва сурвҗлһна консорциум Хальмг Таһчин социальн чинртә төрмүд хаһллһнд даңгин нөкд болна, тер дотр эрүл-менд харллһиг дөңнҗ шишлң мөңг йилһнә. Сүл цагин эргцд АО «КТК-Р» эрүл-мендиг харллһнд зун шаху сай арслң өгв. Консорциум энүнә учрежденьсин материальн-техническ көрңд ик тәвцән орулв. Эннь лавта таңһчин олн әмтнә эрүл-мендинь батруллһнд сән нилчән күргв.

Таңһчин Минздравин зәңгәр, «КТК-Р»-ин буйнч седклин программар «А» классин 13 түргн көлгн, «В» классин – хойр өггдв, цуг машид өдгә цагин шишлң медицинск оборудованяр теткәтә. Руслан Нагаевин келсәр, 2016 җилин июлин шинәс авн Әрәсәнд заканд чиклвр орулгдв, терүнәс иштә түргн көлгн 20 минутын эргцд шулуһар ирх зөвтә. КТК-н белгнь ода эн учрежденьст әмтнд түргәр нөкд болхднь лавта туслхмн.

Тер өдртнь КТК-н элчнр «Республиканская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» гидг учрежденьд дөрвн сай шаху арслңга «Мерседес» микроавтобус белглв.

Увшин Зоя

Зургнь: glava.region08.ru