«Чабан» (ООО «Митэко») гидг компаня багин эзнә негнь Станислав Ильянов регионмудт стратегическ седвәрмүдин Агентствин (АСИ) олна элчнрин үүлд суңһгдв. Кандидатнрин хоорнд ил суңһвр болсна тускар АСИ-н сайт зәңглҗәнә. Әрәсән 20 регионд АСИ-н олна элчнр үүлдхмн, эдн бәәрн һазра эдшлиг сәәрүлҗ, инвестиц орулдгин халхар көдлхмн. Ильянов Хальмг Таңһчд эн агентствин олна элч болхмн.

Сайтын зәңглсәр, олна элчнрин үүлд орлцачнр хойр девсңгәр бүрдәгдсн шүүвр өгв. Ут тоодан марһанд 35 эрлһ 20 регионас орулгдсмн. Хөөннь ил харһлтд 25 күн орлцад, суңһврин ашар 13 дииләчнь йилһгдв.

«Ода регионмудт арһлачнрин керг-төриг күцәмҗтәһәр күцәхд олна элчнр  бәәрн һардачнрт сән нөкднр болхмн», –  марһана ахлач – АСИ-н ахлгч һардачин дарук Марика Коротаева келв.

 

Зургнь: asi.ru