388 сай 388 миңһн арслң немр мөңгн Хальмг Таңһчин бюджетд орхмн. Энүнә туск тогтавр Әрәсән орн-нутгин Правительствин Ахлач Дмитрий Медведев батлв гиҗ хальмгин правительствин пресс-цергллт зәңглв.

Эн тогтаврас иштә федеральн бюджетәс 82 региона бюджетмүдт ут тоодан 33,56 җува арслң немр мөңг өгхмн.