Ар үзгин Осетин хамцу команд армрестлингǝр болсн «Хальмгин Инглтин Кубок» нертǝ XII-гч ил марhанд  түрүн орм эзлǝд, дамҗҗ ѳгдг кубок шүүҗ авв. Келхд, осетинǝ спортсменмүд хойр җил холван эн ачлврар  ачлгдв.  

Марhана хойр ѳдрин ашар күүкд болн залу улсин дундолн зүсн чиңнүрин категорьт эврǝ диг-дарана диилǝчнр болн нүүрлгч орм эзлснь диглгдв.  

Хальмгин элчнрин дунд Евгения Пикула (80 киил үлү чиңнүр) алтн медаль шүүҗ авв. Тер мет Алдр Нохаев (80 киил шаху) болн Данара Очирова (80 киил үлү) күрл медаляр ачлгдцхав.

Ут тоодан марhанд 200 цугтаhаснь чидлтǝ армрестлермүд орлцв. Тедн дунд Əрǝсǝн 24 регионас, Украинǝ болн Таджикистана орн-нутгудас ирсн гиичнр.

С. Куськеевин цоксн зург