Таңhчин усна биоресурсин кемжǝн болн бǝрсн заhсиг күргүллhнǝ орм белдлhнә, Лаганя болн Хар-Һазрин райодын муниципальн бурдǝцсин уставла ирлцңгү Əрǝсǝн меҗǝ харслтын туст кѳдлмш келhнә, эн халхд дааврта кѳдлячиг батлҗ авлhна туск тѳрмүд Хальмг Таңhчин Толhач Алексей Орловин hардврт бǝǝх меҗǝнǝ эв-арhин советин сүүрт хǝлǝгдв.

Региона толһачин сайтын зǝңглсǝр, сүүрт таңhчин финансин министр Очир Шургучеев, Лаганск РМО-н администрацин толhач Андрей Манджиев, Хар-Һазрин РМО-н администрацин толhач Валерий Бадмаев, таңhчин селǝнǝ эдл-ахун министр Баатр Болаев, Əрǝсǝн ФСБ-н Хальмг Таңһчин болн Əǝдрхнǝ областин межǝнǝ управленя Лагань балhсна меҗǝнǝ комендатурин әңгин ахлач Максим Козлов болн Əрǝсǝн ФСБ-н Хальмн Таңһчин болн Əǝдрхнǝ областин межǝнǝ заллтын ахлачин дарук Альберт Юсупов орлцв.

 

Зургнь: glava.region08.ru