Келн-улсин авъяс-заңшалыг делгрүллһнәс иштә Хальмг Таһчин Толһач Алексей Орлов декабрин 23-д Зулын байрин өдр темдгллһнә туск Зәрлг батлв.

Тер мет Алексей Орлов эврәннь зааврарн Анатолий Чубановиг болн Валентина Горяеваг (эврә дурарнь) Гер тосхлһна комбинатын һардачин болн драмин болн шог-наадна таңһчин Орс театрин гендиректорин үүләснь һарһв.

Хальмгин толһач Виталий Окуновиг Хальмг Таңһчин һазрин болн зөөрин хәрлцәнә министрин дарукин үүлд батлсна туск заавр бас батлв.