П. Чонкушовин нертә Элистин сойлын колледжд олн әмтнә нер зүүҗәх үүдәгч коллективсиг ачллһна, Хальмг Таңһчин Толһачин мөрә шүүсн болн хамгин сән гисн бичкдүдин билг-эрдмин школмудт сертификат өглһнә байр эндр болв.

Эн керг-үүлдврт орлцсн Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Әрәсән чемпионадт диилвр бәрсн «Тюльпанчик» гидг государственн бичкдүдин бииһин ансамблиг йөрәһәд, терүнә һардачнрт Людмила болн Евгений Толкачевихнд ханлтын бичг өгв.

«Олн әмтнә нер зүүҗәх үүдәгч коллективсиг эндр бидн йөрәҗәнәвидн, эдниг мана эң-зах уга орн-нутгин булң болһнд күндлнә, эднд дурта. Теднә негнь ода мини өөр зогсҗана, эдн ода деерән бичкн, болв таңһчдан туурсн, Хальмгиннь һазртан дурта, төрскнч седклтә улс, юңгад гихлә эдн келн-улсиннь сойлан, авъясан Әрәсәд делгрүлҗәнә. Терүн деерән хамгин өөдән мөрә бәрҗ – Әрәсән чемпиона нер зүүв», — гиҗ Алексей Маратович темдглҗ келв.

Шин җилин һол елкд билг-эрдмән үзүлхиг региона һардач бичкн билгтнрәс сурад: «Хөөннь мадн цуглрад, әмтәхн шикр-балтата цә уухмн, тадн нанд диилвриннь тускар тодрхаһар келҗ өгтн», — гив.

Байрин йовудт Алексей Орлов таңһчин сойлын болн туризмин министрин дарукиг, улсин шүлгч Николай Санджиевиг «Хальмгин күндтә иргн» гидг цол зүүсн учрар йөрәв. Көгҗмин зевсгүд хулдҗ авхин төлә 250000, 350000 болн 500000 арслңга сертификатмуд Цаһан Амна, Яшкулин болн Целинн райодын бичкдүдин үүдәлтин школмудын һардачнрт өгв.

Таңһчин сойлын зәрм көдләчнриг Хальмг Таңһчин Толһачин ханлтын бичгәр ачлв.

Увшин Зоя

Н. Бошевин цоксн зург