Давсн долан хонгин амрлһна өдрмүдт Миланд модын долан Хонгин йовудт European Fashion Union гидг нарт-делкǝн дөрвдгч дизайнермудын марһан болв. Терүнд «Иньглян» гидг дизайнерск студь диилвр бǝрв.

Билгтǝ арһлач болн келн-улсин хувцыг шинҗллһǝр соньмсдг Байрта Тостаева билгин багиг толһалв. Эдн хальмг келн-улсин сойл болн авц-бǝрц медүлҗǝх хувцна коллекц нарт-делкǝн сообществин оньгт тусхав. Хальмг бүшмүд ǝмтнд йир икǝр таасгдв. Марһана ашар «Иньглян» кесг орн-нутгас ирсн 36 модельерас хамгин сǝн болад, негдгч орм эзлв.

«Күндтǝ үүрмүд! Дотр бийм бульглад бǝǝнǝ. Бидн түрүн болҗ иим марһанд орлцҗанавидн. Мадниг өөдǝнǝр үнлв! Энтн һанцхн мини диилвр биш! Мана «Иньгилян» дизайнерск студин коллективин @studioinglyan, @inglyanmodels, дǝкǝд цуг мана бичкн болн йир билгтǝ келн улсин диилвр! Маднд итксн ǝмтнд ханлтан өргҗǝнǝв!» — гиҗ Байрта Тостаева Фейсбук гидг Интернетин халхдан бичҗ.

«Нарт-делкǝн орн-нутгудас иим дала билгтǝ ǝмтн ирх гиҗ сансн угавидн, — гиҗ European Fashion Union марһана президент Майя Крук келв. 38 дизайнер, 150 һар бичкн болн бөдүн модель улс, 70 визажист, 15 жюрин гешүн болн 10 EFU премь авсн ǝмтнд модын подиум таасгдха гиһǝд цуг арһ-чидлǝн һарһв».

Мөрн сард Әǝдрхн балһснд болсн Каспийск модын долан хонгин йовудт European Fashion Union гидг нарт-делкǝн марһа давулдг улсин тоод ордг Лана Головко «Иньглян» дизанейрск студьд Миланд болх подиумд орлцҗ үзтн гисн үрвр кеҗ.

«Иньглянǝс» нань Әрǝсǝһǝс тер марһанд Санкт-Петербургас, Москваһас, Әǝдрхнǝс һурвн дизайнер орлцв.