Күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә федеральн цергллт 2017 җилин амрлһна болн байрин өдрмүд заав.

Шин җилин амрлһна өдрмүд декабрин 31-әс экләд январин 8 күртл болхмн. Январин нег шин дигтә нарн өдрлә тусчах учрар эн амрлһна өдрин ормд февралин 24-д амрхвидн. Төрскән харсачнрин байрин Өдрлә Әрәсән олн-әмтн дөрвн өдртән амрх гиҗәнә.

Мартын 8 – күүкд улсин сән Өдр энҗл үлмҗ өдрлә харһҗана.

Май сарин 9-д – Алдр Диилврин Өдрин байрла болхла, май сарин 6-ас авн 9 күртл амрхвидн.

Майин нег шин, июнь сарин 12 болн ноябрин 6 бас амрлһна өдрмүд болҗ литд орв.

 

Интернетәс авсн зург