Эндр шуд эфирт Әрәсән премьер-министр Дмитрий Медведев орн-нутгин телеүзлмүдин журналистнрин сурвмудт хәрү өгв. Правительствин һардач, келхд, җил болһн олнд зәңгллһнә эв-арһсла харһна.

Әрәсән Правительствин һардачла болсн күүндврт «Первый» каналын  Валерий Фадеев, «Россия» каналын Сергей Брилев, НТВ каналын Ирада Зейналова, «Дождь» каналын Михаил Фишман,  РБК каналын Эльмар Муртазаев орлцв. Шуд эфирт Д. Медведев һарчах җилин аш диглв, 2017 җилин зуран тускар цәәлһвр өгв.

«Дмитрий Медведевлә кесн күүндвр» гидг һарц йисдгч дәкҗ һарчана. Түрүн болҗ Медведев орн-нутгин президент болсн цагтан 2008 җилин декабрь сард  харһлт келә, гиҗ ТАСС зәңглҗәнә.

2017 җилд пенсьт ут тоодан 7 трлн арслң йилһгдхмн. Энүнә тускар күүндврин йовудт Дмитрий Медведев келв. «Иргчдән Пенсионн саңгин бюджетд дала мөңгн, 7 трлн арслң, орх», – гиҗ премьер-министр келв. Энүнә темдглсәр, Әрәсәд 43 сай пенсионермүд бәәнә. Шин җилин эклцәр пенсь 5,8 процентд тоолгдх гиҗ Медведев товчлв.

Бас чигн Интернет болн социальн сетьмүд – энтн му чигн, сән чигн юмн биш, энтн өдгә цагин бәәдл, гиҗ премьер-министр тоолврарн хувалцв. Закаг бурушалго  терүг олзлхмн гиҗ селвг өгв. Ирада Зейналован келсәр, кесгнь бийиннь зурган Инстаграмд «Көдлҗәнәв, эн кемд һардачнр амрчана» гисн үгәр дахулҗ барлна.  Тиигхлә, Медведев шоглад, сө күртл кабинетдән сууһад көдлҗәх зурган дигтә социальн сетьд барлх кергтә гив.

Д. Медведев орҗах шин җиллә цугтаднь хөв-кишг, бат эрүл-менд, цецгәрлт дурдҗ йөрәв. Һарчах җилд болсн хамгин темдгтә йовдлмудыг тодлхларн, орн-нутгин премьер-министр Валерий Гергиевин Пальмирт тәвсн концертиг, Москвад болсн Айвазовскийин болн Серовин зурсн зургудын һәәхүлмүдиг чигн заав.

 

Зургнь: government.ru