Одахн П.П.Жемчуевин нертǝ таңһчин клиническ больницд түрүн болҗ нурһна яснд нǝрн меслһ (операция) кев.

Әмтнд эркн чинртǝ технологическ медицинск дөң күрглһн гидг нерǝдлһтǝ федеральн программар таңһчин больниц өдгǝ цагин некврлǝ ирлцдг хирургическ оборудованьта болв. Терүнǝс иштǝ ода таңһчин больницд тиим күнд эмнллһ давулҗ болҗана.

Ноха сарин 3-д травматолог Олег Болдырев, нейрохирург Савр Бамбаев, таңһчин больницин ах эмч Санал Манджиев нурһна ясндан икǝр эрмдг һарһсн җирн хойрта күүнд меслһ кев. Дǝкǝд эн сарла нурһна ясна

күзүнǝ ǝңгд эвдлһ кесн күүнд бас  меслһ кецхǝв.

«Көдлхд соньн болв. Юңгад гихлǝ көдлмштǝн өдгǝ цагин некврлǝ ирлцдг хирургическ оборудовань олзлҗанавидн», — гиҗ Савр Александрович келв.

ВМП гидг программар таңһчин больницд ташан болн өвдгин үйиг (сустав) меслһ кедгин тускар травматологическ ǝңгин һардачин үүл цаг зуур дааҗах Олег Болдырев келҗ өгв.

«Бидн кезǝнǝс авн үйин эндопротезировань кенǝвидн, — гиҗ Олег Болдырев келв. – Эн җил маднд ик квот өгв. 36 «өвдгин» меслһ кех, теднǝс тавнь кечквидн. Ташан үйд меслһ кехин төлǝ җилин квот өгв. Меслһ кех арвн хойрнь шүүһǝд авчквидн. Иим эмнллһ мана таңһчин больницд сǝǝнǝр кенǝ. Мана хирургудын көдлмшиг талдан клиникудт чиклх йовдл учрсн уга. Зǝрмдǝн меслһнǝ  хөөн күнд йовдл учрна. Юңгад гихлǝ

эндопротез күүнǝ цогцд туслхш».

Әрǝсǝн талдан регионмудын клиникүдт күүг эмнлчкǝд, цааранднь гертǝн

амбулаторн эмнллһ автн гиһǝд хǝрүлчкнǝ. Хальмг Танһчд болхла эмнллһнǝ цаг дуустл кү хǝлǝнǝ. Дǝкǝд хөөннь җилин туршарт теднǝ гер талнь ирǝд, яһҗ күн эдгҗǝхинь шинҗлнǝ. Иим сǝн хǝлǝвртәһәр эмнүлгдҗǝх ǝмтн дарунь эдгцхǝнǝ.