Әмтн «пазик» гиҗ нерǝддг 15 автобусмуд Хальмг Таңһчур авч ирхин тускар Элст балһсна админитрацин толһач Окон Нохашкиев долан хонг болһн болдг хургтан (планерка) зǝңглв.

Хальмг Таңһч болн «Лукойл» гидг нефтин компань хоорнд хальмг теегин хотл балһсиг транспортар тетклһнǝ төрǝр бооцан кегдсн билǝ. Терүгǝр эн зунин чилгчǝр Элстүр шин автобусмуд авч ирх.

Тер автобусмуд харшта маршрутмудар йовх зөвтǝ гисн даалһвр Элстин толһач (сити-менеджер) ЖКХ-н заллтын, тосхлтын болн транспортын төрǝр көдлдг хотл балһсна администрацд өгв.