Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов таңһчин селǝнǝ эдл-ахун министр Баатр Болаевла болн Б.Городовиковин нертǝ Хальмг государственн университетин аграрн факультетин декан, селǝнǝ эдл-ахун номин доктор Аркадий Натыровла харһв.

Хошуда хурлын 200 җилин өөнд нерǝдгдсн байрт орлцхларн, Әǝдрхнǝ областин губернатор Александр Жилкинта «АПК «Астраханский» ООО тал йовсна тускар Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов келв.

«АПК «Астраханский» ООО-н заводын дуту-дундта, ноһан адамчиг, теднǝ ишиг авад, бод малыг теҗǝх чадхт гисн селвг тер заводын һардач Алексей Орловд өгв.

«Адамчар паст кедг заводын үлдл олзлҗ болх гисн селвг өггдв. Тер үлдлиг юмнд олзлго уга кенǝ. Тернь болхла йир сǝн, цевр органик болҗана. Нарт-делкǝн хамгин ик производительмүд  эн заводын эдл-уушиг (отходы) олзлна. Эн завод адамчар паст кедг талдан производительмүдт үлгүр болна. АПК «Астраханский» ООО химическ тоот олзлхш. Эн завод дала эдл-уушан уга кенǝ. Эдн маднла көдлх саната. Эдл-уушан маднд өңгǝр өгчǝнǝ. Тегǝд эднǝ селвгиг оньгтан авх кергтǝ», — гисн селвг Таңһчин Толһач өгв.

Хар Һазра, Яшкульск райодын һардачнрла эн төрǝр күүндвр тогтасин тускар Алексей Орлов зǝңглв. Иигҗ көдлсн дамшлт эднд бǝǝхин тускар һардачнр  Толһачд келҗ өгч.

Урһх долан хонгла хальмг номтнр таңһчин эдл-ахун министерствин элчнрлǝ хамдан тер заводур йовад, цугинь медҗ авхин тускар харһлтын чилгчǝр  Аркадий Натыров журналистнрт келв.

«Тер заводын эдл-ууш мана малд зокаста болхнь, терүнǝс мал тарһлхнь медҗ авлһн мана номтнрин күсл болх. Үнǝр келхд, ода маднд малын хотд немдг юм ховр болҗана. Тегǝд эн төриг эрк биш хаһлх кергтǝ», — гиҗ профессор темдглв.

«Түрүлǝд заводын эдл-уушас сөрлһнǝ (пробная) парть авад хǝлǝхмн. Мана таңһчин нег селǝн-ахуд терүг олзлҗ үзхмн. Кемр тер сǝǝнǝр олзлгдхла, таңһчин талдан эдл-ахуд терүг олзлх селвг өгхвидн.

Тер заводын эдл-уушин химическ тоотнь, яһҗ мал терүг идхнь, яһҗ тер шиңгрхнь, хотын шимнь, энүнǝс мал тарһлдгнь, экономическ туста керг болхнь шинҗлгдх. Малын теҗǝлин техническ шинҗллт кехвидн», — гиҗ Баатр Болаев келв.