Эндр Ростов-на-Дону балһснд Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Әрәсән Өмн үзгт бәәдг Әрәсән Президентин күцц зөвтә элчин медлд үүлддг Хүүвин сүүрт орлцҗана.

Регионмудт президентин даалһвриг күцәлһнә, тер дунд Өмн үзгт гиигн машид гүүдг хаалһсиг келһнә туск төрмүд хәләгдв. Тер мет Әрәсән Өмн үзгин субъектмүдт олна төвкнүн бәәдл тогталһна, терроризмиг болн экстремизмиг хөрлһнә немр керг-үүлдврмүд батллһна төр бас хәләгдв.

Сүүр деер «Өмн үзг» гидг эдшлин халхар хамцу үүлддг ЮФО-н регионмудын бүрдәмҗ, ЮФОН-н һазрт бәәх профсоюзмудын бүрдәцсин   бүрдәмҗ болн ЮФОН-н РСПП-н негдлтин зүүцүлгч хүүвин бүрдәмҗ ахта  социальн халхар залһлда бәрлһнә туск бооца батлв.