Ноха сарин 10-д Әǝдрхнǝ областин Речное нертǝ селǝнд Хошуда хурлын 200 җилин өөнд нерǝдгдсн байр болв. Тер өдр Манджушри Бурхнд нерǝдгдсн мандал тосхгдв.

Эн байрт Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов, Әǝдрхнǝ областин губернатор Александр Жилкин, Хальмг Таңһчин сойлын болн туризмин министр Хонгор Эльбиков, таңһчин билгтнр, Хальмгин цутхлң хурлын болн Энтхгин Таши Лхунпо хуучн хурлын ламнр, мана таңһчин болн Әǝдрхнǝ һазрмудас ирсн ǝмтн орлцв.

Манджушри Бурхна мандал тосхсна хөөн ик мөргүл болв.

Әǝдрхнǝ тууҗин-архитектурин государственн музей-заповедник, Shakyamuni.ru гидг төсв (Ростов-на-Дону, Элстин 15-гч тойгта дундын школ) хурлын дотр болн терүнǝ һаза һǝǝхүл давулв. Терүнǝс ǝмтн хальмг улсин тууҗин болн сойлын тускар медв. Деер заагдсн музейин көдлǝчнр мана таңһчин һардачнрт һаха сарла «Под небом единым» гидг керг-үүлдврин йовудт эврǝ учрежденин коллекцсиг Элстүр авч ирǝд, Пальмовин нертǝ Келн-улсин музейд һǝǝхүл давулхин тускар зǝңглв.

Әǝдрхнǝ областин губернатор Александр Жилкинǝ темдглсǝр, Парнцсиг диилсн төлǝд тосхгдсн хурл мана өвкнрин туурмҗин тускар маднд медүлнǝ, терүг бидн мартл уга, дорас өсч йовх бичкдүдт күргҗ медүлх зөвтǝвидн.

«Урдаснь эн хурлыг ясх кергтǝ гисн шиидвр һарһгдсн билǝ. Эн төр хаһллһнд дөңгǝн күргсн Алексей Маратовичд ханлтан өргҗǝнǝв. Ода эн хурлд мөргүл болна, ном умшгдна», — гиҗ А.Жилкин келв.

Александр Жилкинǝ тоолврар, хурлыг ясад, 1812 җилд болсн Төрскнǝ дǝǝнд орлцад, Әрǝсǝг зөргтǝһǝр харссн нойн Серебджаб Тюмениг, хальмг дǝǝчнриг чикǝр үнлҗǝнǝвидн.

«Әǝдрхнǝ улст, Александр Александровичд ик ханлтан өргҗǝнǝв. Тадн эврǝ һазр деерǝн 1812 җилд болсн Төрскнǝ дǝǝнд орлцад, алдр Төрскǝн харсад, ǝмнǝсн хаһцсн мана өвкнрин санлыг хадһлҗанат. Хошуда хурл нарт-делкǝн сойлын бумб, энтн цуг Әрǝсǝн сойлын чинртǝ тосхлһна ǝңг (объект)», — гиҗ А.Орлов келв.

Әǝдрхнǝ областин туризмин Министерств федеральн күслтин программар Хошуда хурлыг ясв. Ода туристнр, шар шаҗнд иткдг ǝмтн Хошуда хурл тал ирдг болв.

Александр Жилкин хурлд мөргүл давулсн ламнрт ханлтан өргǝд, ода хурл ǝмтнд туслх, эднд хөвтǝ җирһл белглх гив.

«Хошуда хурл мана келн-улсин негдлтин, мана алдр Төрскн – Әрǝсǝн  күчнǝ темдг болад бǝǝх», — гиҗ Хальмг Таңһчин Толһач темдглв.

Алексей Орлов болн Александр Жилкин Хошуда хурлд  белгүд белглв.

Хальмг Таңһчин билгтнр Хошуда хурлд көгҗмин  концерт белглв. Хальмг Таңһчин искусствин ачта көдлǝч Савр Катаевин һардврт көгҗмчнрин оркестр болн А.Цебековин нертǝ Государственн хор «Бумбин орн-нутг» («Страна Бумбы») гидг нерǝдлһтǝ наадн-концертин тасрха болн нань чигн үүдǝврмүд ǝмтнǝ оньгт тусхав. «Бамб цецг» гидг дууһин болн бииһин государственн академическ ансамбль «Тара», «Танец воинов 1812 года», «Торһуда би» гидг нерǝдлһтǝ би биилв. Концерт «Цам» гидг керг-үүлдврǝр төгсв. Асхнднь Шернинг Дундог гидг асхни мөргүл болв.

Ноха сарин 11-д ламнр Янго Со гидг буддийск авъяс давулв. Тер өдр ǝмтн Манджушри Бурхна мандал хǝлǝв.

Ноха сарин 12-д элсǝр кесн мандалыг таралһна болн Һалын Пуджа (Огненная Пуджа) гидг авъясмуд болх.