Лондона олимпиадын күрл мөрǝтǝ призер, нарт-делкǝн Кубокин, Европин чемпион, Хальмг Таңһчин Герой Мингиян Семенов 60 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнǝ Әрǝсǝн чемпионатын аш марһанд

һарв. Эн марһан Московск областин Одинцово балһснд болҗана.

Чемпионатын аш марһанд һархин өмн мана нернь туурсн бөк Москван элч Магомед Алиевыг (8:0), Нижегородск областин элч Дмитрий Люстрицкиг (4:0) болн Санкт-Петербургин элч Родион Саматовиг диилв.

Маңһдур Мингиян Семенов U-23 Европин марһана мөрǝн лаурет Жамболат Локяев (Мордовия – Москва – Кабардино-Балкария) бǝǝр бǝрлдх.

Харм төрхд, Санал Семенов 63 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнд Владимирск областин элч Роман Ивановд шүүгдв.

Әрǝсǝн спортын бǝǝр бǝрлдǝнǝ федерацин wrestrus.ru. гидг сайтд орад,

онлайн режимд марһаг хǝлǝҗ болхмн.