Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловла болх «шуд зурасн» («прямая

линия») гидг керг-үүлдврин техническ шинҗллт кегдв.

«Шуд зураснд» орлцх райодын цутхлңгудт, зǝрм селǝдт бǝǝх эн керг-үүлдврин һазрмудла сǝн залһан болв.

Онлайн режимд интернет-газетд Яшкульск района бǝǝрн күүнǝс ирсн видео сурвр бас шинҗлгдв.

Хальмг Таңһин сурһуль-эрдмин болн номин Министерствин сурһулин чинриг бүртклһнǝ Цутхлңгин специалистнр, «Теегин зǝңг» интернет-газетин редакц, Ростелеком болн Мегафон компаньс эн шинҗллтин көдлмш кев.

Ноха сарин 15 күртл «шуд зурасна» йовудт өггдх сурврмуд хурагдх.

«Глава онлайн» гидг шишлң төсвǝр ноха сарин 23-д Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орловла «шуд зурасн» болх.

Хальмг Таңһчин Толһачин сайтд, «Теегин зǝңг» интернет-газетд

(http://tegrk.ru/), YouTube каналын һарцд, соцсетьмүдт эн керг-үүлдвриг

үзҗ болхмн.

Һанцхн электронн кевǝр илгǝгдсн сурврмудыг оньгт авгдх.