Эндр Московск областин Одинцово нертǝ балһснд бөк бǝрлдǝһǝр Әрǝсǝн чемпионат эклҗǝнǝ.

Марһана түрүн өдрт мана һурвн бөк бǝǝр бǝрлдх. 55 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнд Джангар Бачаев (Севастополин элч) болн Леонид Савхаев (Коми Республикин элч) орлцх.

63 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнд Санал Семенов (Красноярский край – Хальмг Таңһч) орлцхмн. Санал Семенов орлцҗах 63 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнд хойр дǝкҗ Әрǝсǝн чемпион болсн Ибрагим Лабазанов бǝǝр бǝрлдхмн.

Кемр Санал Семенов аш марһанд һархла, тенд эн күрл мөрǝтǝ, нарт-делкǝн чемпион, «Евроигр -2015» гидг марһанд нүүрлгч орм эзлсн, 60 киил татдг ǝмтнǝ хоорнд болдг бөк бǝрлдǝнд диилвр бǝрǝд, ода Әрǝсǝн чемпиона нер зүүҗǝх Степан Марянянла бǝǝр бǝрлдх.

Чемпионат яһҗ давҗахинь мана интернет-газет цааранднь чигн шинҗлǝд, терүнǝ тускар дарук материалмудтан бичǝд бǝǝх.