Хальмг Таңһчин Правительствин Ахлач Игорь Зотов хулд кедг павильонмуднь шатсн арһлачнрла харһлт кев. Терүнд Хальмг Таңһчар Әрǝсǝн ГУ-н МЧС-ин һардач Андрей Колдомов болн таңһчин хулд-гүүлгǝнǝ болн экономикин министр Зоя Санджиева орлцв.

Така сарин 13-д, Элстд, Ленинǝ нертǝ уульнцд бǝǝдг хулд кедг базд түүмр болла. Тер түүмрт долан хулдг кедг павильон шатв. Эн өдрмүдт юунас келтǝ аюл болсинь, ямаран һару һарсинь шинҗлгдҗǝнǝ.

Эн харһлтд шатсн павильномудын эзнр, хулдын төлǝ тедниг олзлҗасн ǝмтн ямаран һарута болсна, ода ямаран күнд йовдлла харһҗахин тускар келҗ өгв. Правительствин Ахлач Игорь Зотов эдниг соңсад, теднǝ төрмүдиг оньгтан авад, тодрхаһар шинҗлǝд, дөң күргх болв.