Нәәмн райодт бачм бәәдл тогталhна туск заавр таңhчин Правительствин Ахлач Игорь Зотов батлв. Терүг «Олн-әмтиг болн hазриг теңгрин болн техногенн аюлас харслhна тускар» гидг Федеральн заканас иштә батлсмн.

Бачм бәәдл Көтчнрә, Лаганя, Баh Дөрвдә, Сарпан, Целинн, Хар Һазра, Үстин болн Яшкулин райодт тогтв. Һаң халунас иштә теңгрин аюлас саглуллhна төлә иим керг күцәгдҗәнә.

Эн зааврар бачм бәәдл 11 часас июлин 10-с авн эклҗәнә. Таңhчин  Правительствин Ахлачин негдгч дарук Сергей Бадмаевд эн төрәр күцәх даалhвр өггдҗәнә. Тер райодын толhачнрт хагссн hазриг җөөлүллhнә керг күцәх; июлин 13 күртл таңhчин селәнә эдл-ахун Министерствд тәрәнд hарhсн  болн  hаруhин документс орулх кергтә.