ϴрк-бүлин, дурна болн итклин ϴдрлә Элстд уңг-тохмин җурмиг тогталhна мастер-класс давв. Эн керг-үүлдвриг таңhчин Правительствин Герин конференц-залд Келн-улсин архив бүрдәв. Эн учреждения әңин hардач Вероника Чуджаева ирсн олн улст яhҗ җурман тогтадгин тускар цәәлhҗ өгв.

Җурмиг тогтахас урд түрүләд бийиннь намтрас эклдг, эк-эцкиннь, ээҗ-аавиннь тускар бичҗ авдг, тер мет элгн-саднаннь келсн келврәр, документсәр – паспорт, күч-көлснә цаасмуд, төрлhнә герч-цаасмуд, зургуд олзлҗ тогтадг.  Дала материалмуд хураҗ авсна хөөн эклхмн. Хамг тер олсн цаасмуд тадна үйнрт хөөннь кергтә болх.

РК-н болн РФ-н сойлын ачта көдләч, күндтә архивист Анна Тапкина эцкиннь уңг-тохминнь җурмар дамҗад ирсн улст зааҗ келв.

Келн-улсин архивин көдләчнр мастер-класст орлцсн улст уңг-тохмин җурмин кев-янз түгәҗ өгв, терүг күн болhн бийннь буулhҗ бичх зөтә.

Тер өдртнь Элстд бас чигн эн байрт нерәдгдсн «Карнавал колясок» гидг керг-үүлдвр давв. Баhчуд дунд өрк-бүл тогталhна, өрк-бүлин болн олн үр өсклhнә чинр зүүлhнә төлә эн байр давулдг. «Карнавал колясок» гидг керг-үүлдврт нилхәс авн дөнтә бичкдүдтә бүлмүд орлцв. Эдн йир сәәхнәр коляскмудан кеерүлҗ. Тиигәд марhана ашар Көтчнрәс Баатр болн Светлана Дандыровихн диилв. Эдн хальмг келтә улс, дөрвн күүк өскҗәнә. Дандыровихн коляскан бадм цецглә әдл кеерүлҗ.

ϴрк-бүлин, дурна болн итклин ϴдрлә Дандыровихн диилвр бәрәд ончрснь темдгтә болв.