Бембә өдр, така сарин 7-д, Лаганьд заhсчин ϴдр өргәр темглгдхмн. ϴрүhәр Диилврин 70-гч җилин өөнд нерәдгдсн стадионд заhсна шөл кен сәәнәр чандгиг шинҗллhнә марhан болхмн.

Дарунь байрин хург деер заhс бәрлhнә аш диглгдх.  Байриг хәләхәр ирсн улс hартан өөтә улсин кесн кегдлмүд чигн энд хулдҗ авч чадҗана, бас чигн концерт хәләҗ чадхмн.

Заhсчин ϴдрт нерәдгдсн керг-үүлдвриг «Единая Россия» партин Лаганя бәәрн әңг бүрдәҗәнә.

Темдглхд, хаврин заhс бәрлhнә ашар таңhчин предприятьмүд ут тоодан  1229,1 тонн заhс бәрв. Нүүрт Хальмгин заhс бәрлhнә болн эд-бод келhнә  Ассоциац болн «Джалыково» гидг ЗАО hарв.