Хальмг Таңhчин Толhач Алексей Орлов Әрәсән вице-премьер Татьяна Голикован hардврт бүрдәгдсн видеоконференцин селвлцәнд орлцв.

Орн-нутгин регионмудт нилхд төрлhиг икдүллhнә болн әмтнә үкллhиг баhруллhна төрмүд терүнд хәләгдв. Бас чигн социальн халхар келн-улсин төсвс шинҗллhнә, бичкдүдин амрлhиг болhамҗтаhар давуллhна төрмүдт оньг өггдв.

Эн селвлцәнд Таңhчин Правительствин Ахлачин дарук Боова Бадмаев, таӊһчин социальн делгрлтин, күч-көлснә болн көдлмшәр тетклһнә министр Марина Ользятиева, сурhуль-эрдмин болн номин министрин дарук Герман Санджарыков болн эрүл-менд харллhна министрин дарук Хонгр Мутьянов орлцв.