Эн җил hурвн гермүдт (1 мкр-н № 50, 9 мкр-н № 52 и № 50) тосхлhна-монтажн көдлмш эклгдв. Терүнә тускар орн-нутгин жилищн-коммунальн болн тосхлтын министр Владимир Якушевин hардврт болсмн видеоконференцсвязин селвлцәнд келгдв. Келхд, тер гермүдиг тослхлhнд әмтн эврәннь мөңгән өгәд меклгдсн билә. Тер улст таңhчин hардвр нөкд болҗана.

Ут тоодан энҗл 3 гер тосххар бәәсн деерән дәкн Сусеевин нертә уульнцин 23-гч тойгта гер бәрхмн. Тер мет Ленинә нертә уульнцин 329-гч тойгта гер бәрлhнд мөңгән өгснә хөөн меклгдсн улст бас чигн мөңгнә компенсац өгхмн.

ϴдгә цагт таңhчд 6 шалшгта гер бәәнә, теднә тускар 2017 җилин  августын нег шинәс авн 2018 җилин  июлин шин цагин болзгт тогтсн реестрт 30 меклгдсн улс орв.

Келхд, тер меклгдсн улсин зөвинь харсхин төлә таңhчд бәәрн зура тогтагдсмн. Тер зурад шалшгта гер болhна төриг хаhлhна керг-үүлдвр орв.

Селвлцәнд таңhчин Ахлач Игорь Зотов болн хаалhин эдл-ахун болн көлгнә, тосхлтын министрин негдгч дарук Наталья Ошланова орлцв.