Одахн Хальмг Таӊһчин правительствин Ахлач Игорь Зотовин һардврт тосн-түләнә үн дигллһнә тѳрәр селвлцән болв. Терүнд тосн-түләнә үн дигллһнә тѳрәр оперативн штаб тогтах шиидвр авгдв. Эн штабиг премьер-министр И.Зотов толһалв, энүнә дарук  болҗ вице-премьер Сергей Бадмаев үүлдхмн.

Тер мет штабин ханьд экономикин болн хулд-гүүлгәнә, финансин, селәнә эдл-ахун министерствсин, тарифмүдин региональн цергллтин, УФАС-ин таӊһчар үүлддг заллтын, статистикин территориальн органа, ОНФ-н региональн әӊгин элчнр орв.

Игорь Зотовин темдглсәр, эндр таӊһчд тосн-түләнә үн бүртклһнә тѳр һол оньгт бәәнә. Хам-хоша бәәдг регионмудла дүӊцүлхлә, мана таӊһчд тосн-түләнә үн дунд кемҗәнд бәәнә, ѳѳрхн иргчд икәр ѳѳдлшго.

Темдглхәс, тосн-түләнә үн бүртклһнә тѳр Әрәсән вице-премьер Дмитрий Козакин һардврт болсн Цугәрәсән селекторн селвлцәнд хәләгдсн билә. Дааврта һардачин келсәр, правительств тосн-түләнә үн ѳѳдлхиг  чаӊһ кевәр бүрткх. Келхд, федеральн правительствин шиидврәр бензинә болн дизельн тосн-түләнә акцизин үн баһрулгдв. Тер мет нефтин компаньсла батлгдсн бооцаһас иштә розничн үн май сарин 30-д бәәсн кемҗәнд үлдх.