Москвад Әрәсән экономическ делгрлтин министерств болн Хальмг Таӊһч хоорнд нѳкцлтин бооцан батлгдв. Эн бооцан баһ болн дунд бизнесиг «Мини керг» гидг арһлачнрин Цутхлӊ бүрдәҗ дѳӊнлһнә туст нѳкцҗ үүлдх күсл зүүҗәнә. Бооцанд Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов болн РФ-н экономическ делгрлтин министр Максим Орешкин һаран тәвв.

Тиигәд эдн баһ болн дунд бизнесиг дѳӊнлһнә инфраструктуриг негдүллһнә  тѳсв бәәдл-җирһлд тохралһна туст экспертн болн консультативн дѳӊ нег-негндән күргхин, «Мини керг» гидг арһлачнрин Цутхлӊд туслмҗ күргхин тускар үгцв. Бооцанд һаран тәвлһнә керг-үүлдвр Әрәсән экономическ делгрлтин Upgrade-лабораторин үүлдврин кемд болв.

Темдглхәс, Хальмг Таӊһч Воронежск, Самарск болн Саратовск областьмудла болн Удмуртьла хамдан баһ болн дунд бизнес дѳӊнлһнә халхд шин эв-арһс олзллһна регионмудын тоод орв.  Һурвн сарин эргцд орн-нутгин экономическ делгрлтин министерствин талвӊд арһлачнрин, һардачнрин, экспертмүдин, регионмудын элчнрин орлцатаһар стратегическ сессь болсмн. Терүнд баһ болн дунд бизнесиг дѳӊнлһнә керг-үүлдврмүдин тускар ѳргн күүндвр давулгдсмн. Терүнә ашар арһлачнриг дѳӊнлһнә систем ясруллһна туст 200 сүв-селвг хәләгдсмн, 300 седвәр онлайн-күүндврин ашт орҗ ирсмн. Цуг эн сүв-селвгүд РФ-н экономическ делгрлтин министерствд шинҗлгдхмн. Зәрм сүв-селвгүд эн җил тавн регионд олзлгдхмн. Тиигәд, Хальмг Таӊһчд «Мини керг» гидг Цутхлӊ секгдхмн.

Эн цутхлӊ негдсн автоматизированн системиг негдүләд, цуг туслмҗ күрглһиг диглхмн. Ода деерән Әрәсән Сбербанкин Ѳмн-барун үзгин хальмг әӊгд «Арһлачнрин Цутхлӊгин» объектмүд секлһнә тускар үгцсн бәәнә. Мана таӊһчд бизнест туслмҗ күрглһнә, арһлачнриг дѳӊнлһнә, кластерн делгрлтин болн инжинирингин Цутхлӊгудыг региональн гарантийн болн микрофинансов организацсиг нег талвӊд негдүлх күсл бәәнә. Тер мет арһлачнрин Цутхлӊд «Точка кипения» гидг коворкинг-цутхлӊ секх санан бәәнә, тенд эврә керг бүтәх, шин кѳдлмшч орм тогтах, таӊһчин делгрлтд тәвцән орулх улс сурхмн, дамшлтарн хувалцхмн.