Эн җилин чилгч күртл мана таӊһчд льготн категорин иргмүдт миӊһн шаху һазрин участк йилһҗ өггдх. Иим зәӊг эндр Хальмг Таӊһчин һазрин болн өлг-эдин хәрлцәнә министр Борис Лиджиев таӊһчин Улсин Хуралын (Парламентин) сессьт зәӊглв.

«Хальмг Таӊһчд һазрин хәрлцәг дигллһнә туск» гидг заканд сольвр оруллһна төсвәр министр зәӊгллһ кеснә йовудт таӊһчин парламентин Ахлачин негдгч дарук Саглар Бакинова һурвн үртә өрк-бүлмүдиг өӊгәр һазрин участкар тетклһнә төр яһҗ хаһлгдҗахин тускар сурв.

Борис Лиджиевин келсәр, эндр Элстд һазрин участок өӊгәр авх зөвтә улсин чеерүдт 1000 күн зогсҗана. Июлин 10 күртл 700 күн һазрин участок авхмн, наадкснь болхла эн җилин чилгч күртл теткгдхмн. «Әмтн эрк биш өӊгәр һазрин участкар теткгдх, цуг төсвс батлгдсн бәәнә»,- гиҗ министр келв.

2011 җиләс авн «Хальмг Таӊһчд һазрин хәрлцә дигллһнә туск» гидг таӊһчин закан батлгдснас авн Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орловин бүртклһнд 4 миӊһн һазрин участк йилһгдв. Һазрин участкар өӊгәр теткгдх зөвтә улс таӊһчин һазрин болн өлг-эдин министерствд эс гиҗ МФЦ-д эрлһән орулҗ өгх зөвтә. Кергтә документсин то-диг министерствин сайтд барлата, тегәд күн болһн терүг умшад, эрлһән орулҗ чадҗана. Чеерүдт кедү күн бәәхнь, кен ямаран тойгта бәәхинь үзҗ болхмн гиҗ министр темдглв.