Хальмг Таӊһчд хөд кирһлһнә дааврта кем эклв. Таӊһчин эдл-ахуст ут тоодан 386 миӊһн хө кирһх кергтә. Хар Һазра болн Яшкулин райодт хөөдин то хамгин ик.

Таӊһчин селәнә эдл-ахун министерств зәӊглсәр, райодын АПК-н делгрлтин әӊгүдин то-дигәр ода деерән 99 миӊһн хө кирһв, хөн болһнас һурвад киил ноос кирһҗ авв. Хар Һазра, Үстин болн Яшкулин райодын эдл-ахуст дааврта кем күцәмҗтәһәр эклв. Эн райодт 25495, 43580 болн 118490 киил ноос кирһҗ авгдв.

Министерствд темдглсәр, кирһлһнә кем дигтә-даратаһар давулгдҗана, кирһлһнә пунктс цуг кергтә тоотар теткгдв. Хөд кирһлһнд эдл-ахусин көдләчнр, бәәрн улс болн көдлмш уга иргнмүд орлцҗана,