Эндр «Лукойл-Нижневолжскнефть» ООО-н әӊгин һардач Евгений Воронин болн Әрәсән орн-нутгин Хүүвин депутат Марина Мукабенова таӊһчин бичкдүдин медицинск цутхлӊгин зуурм һарсн нилхдиг асрлһна әӊгд шишлӊ оборудовань бәрүлҗ ѳгв. Эн оборудовань хулдҗ авлһнд 16 сай арслӊ йилһгдсмн.

Марина Мукабенован келсәр, эн оборудовань немш, япон болн китд орн-нутгудт кеҗ һарһгдсмн, тегәд эн ѳѳдән чинртә. Удл уга дәкәд Бразиль орн-нутгас оборудовань ирх зѳвтә.

Хальмг Таӊһчин эрүл-менд харлһна министерствин барин цергллт зәӊглсәр, компань 13 медицинск аппарат хулдҗ авв. Эннь болзгасн урд, зуурм тѳрҗ һарсн нилхдин эрүл-менд батруллһнд эркн чинртә медицинск оборудовань болҗана.

Таӊһчин эрүл-менд харлһна министрин дарук Галина Динкиева «Лукойл» компаньд ханлтан ѳргҗ, эднә нилчәр таӊһчин бичкдүдин медицинск цутхлӊд нилхдт сән чинртә эмнлһ кехин тѳлә оборудовань бәәнә. Эннь УЗИ болн ИВЛ аппарат, реанимацин әӊгин тѳлә инкубатормуд.

Харһлтын йовудт цутхлӊгин кѳдләчнр күцәмҗин тускар хувалцҗ, зуурм тѳрҗ һарсн нилхдин әм аврлһна халхд сән дамшлт хоршасан темдглв. Тиигәд, нидн җил нег киил татдго нилхдиг эдн асрҗ авв. Дорас ѳсч йовх бичкдүдин эрүл-менд харлһна тѳрт ик оньг ѳгдг тѳләднь Цутхлӊгин кѳдләчнр «Лукойл» компаня һардврт болн депутат Марина Мукабеновад  ханлтан ѳргв.