Хальмг Таӊһчд ѳсәд-боссн Нина Менкенова Әрәсән бѳк бәрлдәнә күүкд улсин сборн командын ханьд хѳрн һурвн нас күрәд уга бѳкнр дунд Европин чемпионкин нер зүүв. Марһан Түрг орн-нутгт болв.

Түрүләд мана спортсменк Белоруссин бѳк Светлана Ламашевичиг 10:2 тоотаһар диилв, хѳѳннь полуфиналд Нина венгерск спортсменк Рамона Галамбошла харһад, бас диилвр бәрв. Финалд мана спортсменк Хейке Брюггерла (Германь)  бәрлдв. Немш бѳкиг эн 5:0 тоотаһар диилв.

Темдглхәс, Нина Менкенова түрүн болҗ нарт-делкән марһанд диилвр бәрв. Урднь эн нарт-делкән болн Европин марһаст күрл мѳӊгн медаль шүүҗ авсн билә.