Әрәсән Президент Владимир Путин олн әмтнә сурврмудт дәкн хәрү ѳгв. Эн керг-үүлдвр арвн зурһан дәкҗ бүрдәгдҗәнә. Хойр федеральн каналын журналистнр олн әмтнәс орҗ ирсн сурврмудыг орн-нутгин толһачд умшҗ ѳгв. Келхд, онлайн эв-арһар давулгдсн керг-үүлдврт әмтн телефоһар җиӊнүләд, смс-зәӊг бичәд, электронн поштар болн социальн сетьмүдәр дамҗулад  эдниг үүмүлҗәх тѳрмүд босхв.

«Шуд зәӊгллһн» дѳрвн час 23 минут болв. Эфирин эклцд әмтнәс орҗ ирсн сурврмудыг эд-бод кедг Цутхлӊд хойр сай шаху сурвр телефоһар җиӊнүлсн улсас орҗ ирв, 330 миӊһн күн смс-зәӊг, 20 миӊһн видеоэрлһ илгәв. Теднәснь зуг 79 сурврт президент шуд эфирин йовудт хәрү ѳгв. Әмтн босхсн тѳрмүд дунд бензинә үн, пенсионн реформ, эрүл-менд харлһна болн сурһуль-эрдмин, ЖКХ-н, җалвин, экономическ делгрлтин тѳрмүд олар харһв. Эн харһлтд политикүд  орлцсн уга, түрүн болҗ регионмудын толһачнр шуд эфирин йовудт ямр нег тѳрәр цәәлһвр ѳгв.

Олн әмтн Әрәсән социальн-экономическ бәәдлин тускар соньмсв. В.Путинә келсәр, 2017 җилд мана орн-нутгин экономик 1,5 процентд ѳсв, селәнә эдл-ахун болн промышленн производств күцәмҗтәһәр делгрҗәнә, инфляцин кемҗән баһрҗана. Тер мет правительствин шин ханьд орсн улсин тускар әмтн соньмсв. Президентин тоолврар  орн-нутгин делгрлтин программ белдсн урдк правительств цуг зуралсн тѳрмүдиг хаһлх зѳвтә, тегәд шин правительствд урднь терүнә ханьд бәәсн гешүд үлдснь учрта. Ѳѳрхн иргчд кех-күцәх керг-үүлдврмүдт федеральн бюджетәс 17 җува арслӊ һарһгдхмн. Эннь хамгин түрүнд майск зәрлгүдт батлгдсн тѳрмүд болҗана.

Алвна кемҗән ѳѳдлх аль угай гиҗ әмтн соньмсв. Бәәхтә улс алвна мѳӊгиг эврәннь олз-оруһин кемҗәһәс ирлцәтәһәр ѳгх зѳвтә гиҗ әмтн тоолврарн хувалцв. Болв В.Путинә келсәр, байн улст алвна кемҗәг икдүлхлә эдн тер дарунь олз-оруһин кемҗәһән нуухар седнә. Алвна даавриг ѳѳдлүлхин ормд правительств угатя улсин то баһрулх күсл тәвҗәнә гиҗ Владимир Путин келв. 2000 җиләс авн 2008 җил күртл мана орн-нутгт угатя улсин то хойр холванд баһрв. Болв хѳѳннь эднә то дәкн ѳсв, тегәд ода правительств угатя болн баһ тетквртә улст шаӊһа дѳӊ күрглһнә тѳр хаһлхар зуралҗана.

Бензинә үн ѳѳдлснь буру болҗахиг президент темдглв. Һазадын орн-нутгудт нефть хулдснь олзта болв, тегәд зәрм компаньс бензинә үниг ѳѳдлүлв. Правительств эн тѳриг ѳньгтан авв, бензинә үниг дигллһнә тѳлә нефтин акцизин үниг баһрулв. Эн туст давулгдх немр керг-үүлдврмүдин тускар Әрәсән энергетикин министр Александр Новак болн вице-премьер Дмитрий Козак цәәлһвр ѳгв. Эднә келсәр, тәрә тәрлһнә дааврта кемин цагт тосн-түләнә үн ѳѳдлшго.

«Шуд зәӊгллһнә» йовудт В.Путин Томск областьд бәәдг Наталья Журовала күүндв. Эн күүкд күн олн үртә ѳрк-бүлмүдт һазрин участок ѳӊгәр йилһҗ ѳглһнә тѳр босхв. Эднә ѳрк-бүл 2010 җиләс авн һазрин участк авхар чеерүдт зогсҗана. Льготн кевәр участк авхин тѳлә ѳрк-бүл дѳрвн үртә болх зѳвтә гиҗ бәәрн йосн күүкд күүнд келсн бәәҗ. «Тана ѳрк-бүлд һурвн үрн бәәхнь сән. Мана орн-нутгт олн үртә ѳрк-бүлмүдин то ѳсх зѳвтә. Әрәсәд һазр дала»,- гиҗ Владимир Путин келәд, Томск областин губернаторт эн тѳр хаһлһнд орлцх даалһвр ѳгв.

Иваново балһснд бәәдг олн үртә ѳрк-бүл ипотечн кредитин тѳрәр сурвр ѳгв. Герин эзн Дмитрий Верховец президентд энүг үүмүлҗәх тѳрин тускар келҗ ѳгв. РФ-н правительствин тогтаврас иштә хойрдгч эс гиҗ һурвдг үрнь тѳрсн олн үртә ѳрк-бүлмүдт ипотечн кредитиг 13 процентәс 6 процент күртл баһрулх зѳвтә. Болв эднә ѳрк-бүлд дѳрвдгч үрнь тѳрсн бийнь кредитин процентинь баһрулҗахш гиҗ залу күн зовлӊгарн хувалцв. Владимир Путин тер дарунь финансин министр Антон Силуановд әмтнд социальн дѳӊ күрглһнд кергтә мѳӊг батлх даалһвр ѳгәд, йосна органмудт хамгин түрүнд әмтнә тускар ухалх кергтә гив.

РФ-н Федеральн Хургт кесн Дуудвртан орн-нутгин президент гүлгн гемәс хѳрлһнә кергт ик оньг ѳгсн билә. Әрәсән президентлә болсн күүндврт гүлгн гемәс хѳрлһнә туст күцәх керг-үүлдврмүдин тускар кесг сурвр орҗ ирснь орта болв. Харм тѳрхд, онкологуд уга, эмчд бийән үзүлхин тѳлә ик эртәснь бичгдх кергтә, химиотерапий келһүлхин тѳлә кесг зун километр һатлҗ талдан балһсд орх кергтә, эм уга болад кесг күн гемин зовлӊгас кѳлтә сәәһән хәәнә гиҗ әмтн хувалцв. Мана орн-нутгт кезә онкоцутхлӊгуд үүлдх гиҗ әмтн соньмсв. Әмтнә босхсн сурврмудт Әрәсән эрүл-менд харлһна министр Вероника Скворцова хәрү ѳгв. Дааврта һардачин келсәр, эн гемәс хѳрхин тѳлә хамгин түрүнд олн әмтн дунд шинллт эрт кех кергтә. Цаглань илдкгдсн гемиг эдгәҗ болхмн, тегәд онкоскрининг давуллһн эн тѳр хаһллһнд туслх гисн ицл бәәнә. Хойрдвар, ѳдгә цага сән эм кергтә болҗана, мергҗлттә специалистинриг белдх кергтә.

Шуд эфирин йовудт Владимирск областин Струнино балһсна әмтн бәәрн больниц хаагдҗана гив. Күүндврт орлцсн губернатор Светлана Орлован келсәр, эн тѳр хаһлгдв, болв бәәрн әмтн тернь худл болҗана гиҗ президентд келв. Ода бәәрн әмтн эмчд бийән үзүлхин тѳлә талдан балһс орна.

Ставропольск крайин Левокумка селәнә әмтн гермүдтнь усн орснас кѳлтә гер-бүүр уга үлдәд, сертификат авч чадҗахш. Президент эднлә күүндснә хѳѳн эднә тѳр эрк биш хаһлгдх. Якутяс җиӊнүлсн багш җалвин тускар сурв, зәрм улс пенсин тѳр босхв.

Күүндврин йовудт Президентиг бийиннь тускар зәрм улс сурв. Тиигәд эцкнь ямаран сүв-селвг ѳгснә, ямаран улст эн иткдгин, футболар нарт-делкән чемпионатын туск болн нань чигн сурвр ирв.