«Каспий» гидг хаалһин заллт эн җил Хальмг Таӊһчд  федеральн чинртә хаалһс ясх. Ут тоодан эдн 50 километр хаалһ шинрүлхмн, терүнәснь 10  километр хаалһ капитальн кевәр ясгдх гиҗ Росавтодорин барин цергллт зәӊглҗәнә.

Тиигәд Әәдрхн-Элст-Ставрополь Р-216 хаалһд 10 километр капитальн кевәр ясгдхмн. Давсн җилд эклсн Элст балһсна өөрк хаалһин ясвр төгсхдән өөрдҗ йовна. «Каспий» гидг Р-22 хаалһд бас ясвр кегдхмн гиҗ зуралгдҗана. Ут тоодан 17 километр хаалһд хату девскр сольгдхмн.

Тер мет Әәдрхн-Кочубей-Кизляр-Махачкала хаалһд 15 километр хаалһд ясврин көдлмш кехәр зуралҗана.Эн хаалһд Хар Һазра района Артезиан селәнә өөр хаалһд бас көдлмш кегдҗәнә. Әәдрхн-Элст-Ставрополь хаалһд зурһан километр Элстин өөр бәәх хаалһиг цуг некврлә ирлцүлҗ кехмн. Тер цагт хаалһ олн җилдән сәәнәр олзлгдхмн.

Хаалһ тосхҗах көдләчнр электрокүчнә линий тосхлһнд ик оньг өгчәнә. Ясврин көдлмш күцәгдснә дару Хулхт болн Цаһан Амн селәдин меҗәд хаалһст шам шатхмн.

Эн җил «Каспий» Р-216  хаалһин хойр участкд болн Элстин өөр зурһан километр хаалһд ясвр кехин төлә марһа давулхмн. Эн объектмүд ирх җилд эдлврт орулгдх зөвтә. Ода хаалһин организацин медлд Хальмг Таӊһчар давҗах федеральн чинртә 630 километр бәәнә.