«Главгосэкспертиза России» гидг федеральн автономн учреждень Элстин усна тогтал тосхлһна тѳсвин документацд сольвр оруллһиг дѳӊнв гиҗ таӊһчин правительствин барин цергллт зәӊглҗәнә.

Орулгдсн сольврас иштә эн тогталыг олзтаһар олзлхин тѳлә усна турвас олзлгдхмн. Урднь болхла усиг цуувгар йовулхар зуралҗасмн. Сольвр орулгдсна хѳѳн объектин тосхлтыг тѳгсәх подрядн организац шүүҗ авлһна марһан зарлгдхмн. Тохлтыг 2020 җилд тѳгсәхмн гиҗ зуралгдҗана.