Олн давхр гермүдин капитальн ясврин программ бәәдл-җирһлд тохралһна йовудт мана таӊһчд тавн объектд орань сольгдҗана.

Таӊһчин ЖКХ-н болн энергетикин барин цергллт зәӊглсәр, хотл балһсна 3-ч микрорайонд 16-ч тойгта, 4-ч микрорайонд 29-ч тойгта болн Илишкинә нертә уульнцд 3-ч тойгта гермүдт, Комсомольск селәнд хойр давхр гермүдт хуучн орань ѳдгә цага сән материал олзлгдҗ сольгдҗана. Келхд, ясврин хѳѳн эн гермүдт хур-чиг ямаран чилгн саалтг учрашгон деерән патьрмудт дулан болхмн.

Июль сарин чилгч күртл ясврин кѳдлмш тѳгсх гиҗ зуралгдҗана. Ут тоодан эн җил мана таӊһчд хѳрн нег герин ора шинрүлгдх зѳвтә.