Хальмг Таӊһчин правительств тосхлтын компаньст меклгдсн улст шаӊһа дѳӊ күрглһнә диг-дара батлв. Таӊһчин правительствин барин цергллтд цәәлһсәр, эн документәс иштә олн зүсн неквр күцәсн улс шаӊһас дѳӊ авч чадхмн.

Тиигәд, тосхлтын компаньд меклгдсн күн таӊһчд олн давхр герин тосхлтд энүнә мѳӊгн олзлгдсн болн энүнә зѳв эвдсн улсин тоод бәәх зѳвтә. Иим улсин то-дигиг таӊһчин тосхлтын, кѳлгн-күчнә болн хаалһин эдл-ахун министерств тогтах зѳвтә болҗана. Тер мет, меклгдсн улсин мѳӊгәр тосхгдҗах олн давхрта гер зуг 10 процентд белн болх зѳвтә. Дәкәд эн герин тосхлт олн әмтнд нәрн бәәдл тогтасн гер гиҗ шишлӊ тогтаврт батлгдх зѳвтә болҗана. Олн әмтиг меклсн тосхлтын компаня һардачин туст уголовн керг бүтәҗ, эн экономическ үүлдврин туст зака эвдсн күн болҗ засгла харһх зѳвтә болҗана.

Тосхлтын компаньд меклгдсн күн эрлһән орулсна хѳѳн шаӊһас мѳӊгнә дем авч чадҗана.