Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орловин зәрлгәс иштә «Бурхн Багшин һарсн өдр» гидг келн-улсин сән өдр темдглгдҗәх учрар май сарин 29-д мана таӊһчд амрлһна өдр болх. Эн өдр 2010 җиләс авн мана таӊһчд темдглгдҗ амрлһна өдр болна.

Эн өдр шар шаҗнд шүтдг улсин әрүн Үрс сарин дунд болна. Эн җил Үрс сар майин 16-д экләд, июнь сарин 13 күртл давхмн. Эн сариг «кесн үүл зун миӊһн дәкҗ икддг сар» гиҗ нерәднә. Эн кемд кесн буйнта кергин, бурхна-шаҗна дамшлтын ач-тус зун миӊһн дәкҗ икднә. Тер мет эн сарин туршарт кесн му йовдл күүнә буйиг муурулна.

Сән авъяст тохрсар байрин һоллгч керг-үүлдврмүд Хальмгин цутхлӊ хурлд болхмн. Май сарин 29-д өрүн 4 часла 30 минутла мөргүлин залд олн әмтн нәәмн цер авч чадхмн. Эннь кү алхас, хулха келһәс, әрк, тәмк, наркотик эдлхәс,худл келхәс, үдин хөөн хот идхәс болн нань чигн. Тер өдрин бийднь үдлә хурлын библиотекд сарин, һурвн сарин,өрәл җилин, җилин, хойр-һурвн җилин болн җирһлиннь туршарт әрк уушгон цер авлһна ном умшгдхмн.

Өрүн 9 часас авн үд 12 час күртл байрин мөргүл болхмн, терүнә йовудт Бурхн багшин төрҗ һарсна болн бурхн болснд нерәдгдсн 22 ном умшгдхмн. Мөргүлин хөөн олн әмтиг цә-боорцгар тоохмн. Эн өдр Алтн сүмд әрүн чинртә тоотын һәәхүл болхмн. Тер мет эн өдр Цутхлӊ хурлын һаза Бурхн Багшин ик зург олна оньгт тусхагдҗ әрүслгдх, олн әмтн ламнрла хамдан хурлыг эргх. Цуг эн керг-үүлдврмүдт Хальмгин шаҗн лам Тэло Тулку ринпоче болн мана таӊһчур хойр долан хонгтан гиичлхәр ирсн Кунделинг рипноче орлцхмн.