Май сарин 19-д Н.Пальмовин нертә  Келн-улсин музей «Музеймүдин сө» гидг дарани керг-үүлдвр бүрдәҗәнә. Эн музеймүдин нарт-делкән Өдрт нерәдгдҗәнә. Җилд нег дәкҗ, майин 18-д, нарт-делкән һоллгч музеймүд сөөһәр үүдән секҗ, олн әмтнд шишлӊ программ белднә.

Хальмгиг сойлын зөөр хадһлҗах музей эн өдр асхн 18 часас авн 23 час күртл үүлдхмн. Келн-улсин музейин көдләчнр сергмҗтә программ белдҗ, олн зүсн төрәр квест болн үүдәгч занятьс давулхмн. Эн асхн өрк-бүләрн нааран ирҗ цаган сергмҗтәһәр давулҗ болхмн. Күн болһна билетин үн 50 арслӊ тогтахмн, долан нас күрәд уга бичкдүд өӊгәр орҗ чадх.

Эн керг-үүлдвр йир соньн болн сергмҗтә болна, тер юӊгад гихлә сөөһәр нааран ирснь  өвәрц болсн деерән амрлһна өдрлә адһм угаһар экспонатмуд хәләҗ, зәрм үүдәврмүдин түүрвәчнрлә таньлдҗ болхмн. Ирцхәтн, цаган сергмҗтәһәр давултн!