Одахн Элстд Әрәсән регионмудын делгрлтд нерәдгдсн  Петербургск экономическ форумин сессь болв. Эн керг-үүлдврин кемд Хальмг Таӊһчин Толһач Алексей Орлов Китд орн-нутгас ирсн арһлачнрла харһв.  Делегацин багиг Китдин Келн-улсин нефтин болн газин корпорацин (CNPC) Әрәсәд бәәдг ах элч зерг Ван Шэнцзы һардҗ ирв. Харһлтын йовудт китдин арһлачнр Хальмг Таӊһчд инвестиционн тѳсвс бәәдл-җирһлд тохралһна тѳр хәләгдв.

«Бидн инвестицин, иньгллтин болн ни-негн бәәлһнә туст хамцу үүлдхдән белн бәәнәвидн. Мадн Хальмг Таӊһчур инвестиц орулх саната компаньсин тѳлә инвестиционн документс белдвидн. Болв ямр нег тѳсв маднд бәәтхә, китдин арһлачнрин тѳлә соньн болҗахла, бидн эн тѳриг хәләҗ, сән таал тогтахвидн. Маднд эн туст дамшлт бәәнә. Тиим кевәр бидн «Лукойл» болн КТК акционерн ниицәслә хамцу үүлдҗәнәвидн. Эн компаньсла бидн онц бооца батлвидн, тегәд эдн мана таӊһчд сән таалд үүлдҗәнә. Тегәд чигн бидн китдин арһлачнрин тѳлә бас сән таал тогтаж чадхвидн»,- гиҗ Алексей Орлов темдглв.

Таӊһчин Толһачин келсәр, мана таӊһчд селәнә эдл-ахун халхд, тер тоод тохма мал асрлһнд, инвестиц орулҗ үүлдҗ болхмн. Әрәсән Президент Федеральн Хургт кесн Дуудвртан үкрә мах эд-бод келһнә тускар онц келсмн. Тегәд Хальмг Таӊһч үкрә мах кеҗ һарһлһна халхар олзта-орутаһар үүлдх бизнес делгрүллһнә тѳлә сән талвӊ болҗана, гиҗ Алексей Орлов тоолврарн хувалцв.

«Хальмг Таӊһчд тохма малын то ик. Бидн эн тоог икдүлхдән белн бәәнәвидн, эн туст кѳдлмш ода күцәгдҗәнә. Эн тѳриг инвестормуд дѳӊнсн болхла эн керг олзта-орута болхмн»,- гиҗ таӊһчин толһач келв.

Тер мет Алексей Орлов харһлтд орлцачнрт альтернативн энергетик мана таӊһчд делгрүллһнә тускар келв. Дәкәд мана таӊһчд IT-технологин делгрлтин тѳлә ул бәәнә. Китдин экономик цуг нарт-делкәд нүүрлгч гиҗ тоолгдна.

«Бидн таднла нѳкцлт батруллһар соньмсҗанавидн. Тана арһлачнр энд кергән делгрүлхләрн олзта-орутаһар үүлдх гиҗ санҗанав», — гиҗ Алексей Орлов темдглв.

Технологин болн алтернативн энергетикин делгрлтин тѳр эднд соньн болн ѳѳрхн болҗахиг китдин арһлачнрин делегац заав. Эдн дунд бәәсн зерг Ли Ци Hanergy Thin Film Group компанин генеральн директор болна, эдн нарна энергетикин оборудовань кеҗ һарһна. Гиич Алексей Орловд нарна батарей белглв. Таӊһчин Толһачд белг йир таасгдв.