Эндр Элстд Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) 35-ч дарани биш сессь болв. Терүнд «Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) депутатнрин суңһврин зәрм төрмүдин тускар» гидг Хальмг Таңһчин заканд сольвр оруллһна туск» гидг закана төсв болн талдан төрмүд хәләгдв. Эн сессь хөрн нәәмн минутдан давв.

Законодательствин, законностин, шаңһа тогтаврин болн бәәрн залврин комитетин ахлач Ирина Глушко сессьт хәләгдх төрин тускар цәәлһвр өгв. Давсн җилд Әрәсән Федерацин иргнмүд референдумд орлцх зөвин болн суңһврин зөвин туск» гидг федеральн заканд сольвр орулгдсна ашт таңһчин заканд бас сольвр орулх кергтә болв. Тер сольврар РФ-н субъектин шаңһа йосна органмудын суңһвр давулгдҗах кемд бәәдг ормасн талдан һазрт йовх иргнмүд суңһврин участкд эрлһ орулад, тенд дууһан өгч чадх арһ өггдхмн. Әрәсән ЦИК тиим эрлһ орулҗ өглһнә диг-дара батлх зөвтә. Тиигчкәд, талдан һазрт суңһврт орлцх зөв өгдг удостоверень олзлгддган уурулгдхмн.

Тер мет эн төсвәр суңһврт Әрәсән болн Хальмг Таңһчин Олна палатмуд эврә бүрткәчнрән батлҗ чадхмн.

Адыгея Республикин государственн Совет-Хасэ болн Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) парламентск хоорндк хәрлцәнә туск бооцана төсвин тускар» гидг тогтаврин төсвин тускар региональн зака үүдәгч органа спикер Анатолий Козачко келв. Адыгейин депутатнрин седвәрәр орулгдҗах документ хойр парламент хоорнд залһлда батруллһнд туслхмн гиҗ Анатолий Васильевич темдглв.

Депутат, Хальмгин Герой Валерий Болдыревиг Әрәсән орн-нутгин Хүүвин Күндллһнә һашгар ачлхин туск тогтавриг депутатнр нег дууһар дөңнв. Вице-спикер Николай Нуров Валерий Астаевичд «Әрәсән күч-көлснә Герой» гидг өөдән нер зүүлһхин туск седвәр татв.

Сессьт хәләгдсн зәрм төрмүд төсвәр батлгдв.Сүүрин чилгчәр Хальмг Таңһчин Олна палатын Ахлачин дарук Лидия Лебедева үг авад, Әрәсән Олна палатын илгәсн бичгин тускар келв. Орн-нутгин Хүүвин депутатнрин баг «РФ-н сурһуль-эрдмин туск» гидг федеральн заканд сольвр оруллһна туск седвәр татв гиҗ келгдҗәнә. Мана орн-нутгин, тер тоод келн-улсин субъектмүдт,  школмудт төрскн келиг эк-эцкнрин санаһар дасхин тускар келгдҗәнә гиҗ Л.Лебедева келв. «Хальмг Таңһчин шаңһа келмүдин тускар» гидг заканла ирлцәтәһәр мана таңһчд орс болн хальмг келн шаңһа келмүд болҗана. Эн заканд орулхар седҗәх сольврар эк-эцкин шиидврәр үрнь төрскн келән дасхин ормд һазадын орна хойр  кел дасх болҗана. Таңһчин Олна палат эн төрәр эрк биш сүүр давулх, Әрәсән Олна палатыг дөңнх»,- гиҗ Лидия Давыдовна келв.

«Бидн шаңһа улс, тегәд эн төриг шаңһа халхас хаһлх кергтә. Кемр маднд иим документ орҗ ирхлә, бидн терүг оньган өгч сәәнәр шинҗлҗ хәләхвидн. Таднла селвлцәд чик шиидвр авхвидн. Ода деерән тиим документ уга», — гиҗ Анатолий Козачко келв.