Эндр Элстд Әрәсән Өмн үзгин болн Ар Кавказин федеральн округудын архивн учрежденьсин номин-методическ советин сүүр болв. Терүнд күцәгч йосна органмуд архивн кергин зака күцәлһнә төр хәләгдв. Сүүрт Әрәсән архивн агентствин һардачин дарук Андрей Юрасов, таңһчин правительствин аппаратын һардач Андрей Шильников, ЮФО-н болн СКФО-н архивн керг-төрин органмудын, шаңһа болн муниципальн архивсин һардачнр, Москва болн Санкт-Петербург балһсдас ирсн гиичнр орлцҗана.

Андрей Шильников сүүрт орлцачнрт күцәмҗтә үүлдвр дурдҗ, архивн учрежденьсин номин-методическ советин селвлцән Хальмг Таңһчд тавдгч дәкҗ болҗана гив.

Әрәсән архивн цергллтин һардачин дарук Андрей Юрасов керг-үүлдвриг нүр үгәр секәд,  ЮФО-н болн СКФО-н архивн учрежденьст 24 сай документ хадһлгдҗахиг темдглв. Хойр федеральн округд 27 шаңһа, 660 муниципальн болн бәәрн залврин органмудын әңгүд үүлдҗәнә, терүнд 2340 күн көдлҗәнә гив.

«Номин-методическ советин үүлдвр Федеральн архивн агентствин өөдән үнлһ олсмн, терүнд архивн цергллтд бәәдг чинртә төрмүд босхгдна. Эндрк сүүр мана орн-нутгин архивн цергллтин зун җилин өөнин өмн өргнд давулгдҗана. Энтн ончта өөн, бидн терүг сән күцәмҗтәһәр тосчанавидн. Бидн иим керг-үүлдврмүдт эндрк төрмүдин тускар күүнднәвидн, иргчин тускар ухалнавидн. Бидн обществд эврәннь үүлдврин тускар келнәвидн, архивн документсин тускар медүлнәвидн. Бидн мана ветеранмудыг күндлнәвидн, эврәннь кергт насн-җирһлән нерәдснд теднд оньдин ханлтта бәәнәвидн»,- гиҗ Андрей Викторович темдглв.

Күндтә гиич ончта өөнд нерәдгдҗ давулгдҗах федеральн чинртә керг-үүлдврмүдин тускар келв. Эннь тууҗлгч-документальн төсв, нарт-делкән конференц, Цугәрәсән марһан, архивн кинон түрүн фестиваль болн нань чигн. Һоллгч керг-үүлдвр июнь сарин нег шинд архивн цергллтин өөнин өдрлә Росархивд болхмн. А.Юрасов өөрдҗ йовх ончта өөнлә цуһараһинь йөрәһәд, орн-нутгин архивн зөөр хадһллһна халхд хамцу үүлдҗәхд ханлтан өргв. «Бидн туста болн чинртә керг күцәҗәнәвидн. Мана көдлмшин чинр өдр ирвәс өсәд йовна. Мадна өмн шин төрмүд учрна, бидн цагин некврлә ирлцҗ үүлдх зөвтәвидн»,- гиҗ дааврта һардач келв. Күндтә гиич Хальмг Таңһчин Толһачд, таңһчин правительствд болн терүнә аппаратын һардач Андрей Шильниковд ЮФО-н болн СКФО-н архивн цергллтсин керг-үүлдвр бүтәҗ давулснд ик ханлтан өргв.

Сүүрин йовудт Өмн үзгин болн Ар Кавказин регионмудын элчнр докладмуд кев. Үлгүрнь, Ростовск областин архивн керг-төрин заллтын комитетин ахлач, ЮФО-н НМС-ин ахлач Виталий Захаров архивн кергин халхд һурвн халхин бүртклһ дәкнәс батлх кергтә гисн сүв-селвг орулв. «Федеральн архивн агентств шаңһа бүртклһ күцәх зөвтә гиҗ тоолҗанав, тер цагт регионмудын йосн архивн кергт ик оньг өгдг болх»,- гиҗ В.Захаров келв. Тер мет һардачин тоолврар архивн цергллтин делгрлтин федеральн программ болн ирлцңгү документс регионмудт тогтах кергтә. Дәкәд архивн цергллтин көдләчнр шишлң эрдм уга болхла тавн җил болһн мергҗлтән өөдлүлхин туст неквр батлх, өдгә цага технологий өргәр олзлх,үүлдврән үүрулҗах предприятьмуд эрк биш цуг документсән шаңһа архивд орулх зөвтә гиҗ гиич ухан-тоолврарн хувалцв.

Андрей Шильников мана таңһчин күцәгч йосна органмуд архивн кергин зака күцәлһнә туст күцәҗәх керг-үүлдврмүдин тускар зәңглв. Сүүрин чилгчәр архивистнр Орс драмин болн комедин театрт одв. Маңһдур номин-методическ совет цааранднь көдлмшән давулхмн. Тиигәд семинар-селвлцән, «төгрг ширән» сүүр болхмн. Асхар гиичнр Әрәсән архивн цергллтин зун җилин өөнд нерәдгдсн таңһчин билгтнрин концертд одад, сергмҗтәһәр амрхмн.