Арам-лам, Алтай Республик:

– Би түрүн болҗ Хальмгт ирв. «Ойрад түмэн» фестивалин йовудт хальмг әмтнә бәәдл-җирһллә таньлдад, олн әмтнлә – номтнрла, олна үүлдәчнрлә, артистнрлә харһв, марһаст орлцв, номин-дамшлтын нарт-делкән конференцд орлцв. Ѳдрин дуусн олн әмтиг соӊсх, ухан-тоолврарн хувалцх саната биләв. Иим ик форумд орлцҗахм нанд ик гидг байр үүдәв.

Конференцин дискуссионн талвӊд үг келхләрн, алтайин улс ѳѳрдин хүв гиҗ би келләв. Терүг герчлҗәх документс бәәнә.

1922 җилд ода бидн бәәдг һазр Ойротск автономн область гиҗ нерәдгддг болв. Болв хѳѳннь йосна тоолврар «ойрот» гисн үг эднә политиклә ирлцҗәхш гиҗ тоолгдсмн. Болв тууҗ меддг улсин келсәр, бидн эврә бичмртә болн сойлта ик олн-әмтн биләвидн.

Тѳрскән харсгч Алдр дәәнә цагт цааҗла харһсн зәрм хальмгуд мана областюр эдниг йовулхиг сурсмн. Болв теднә сурвриг учртан авсн уга. Хѳѳннь алтайцнриг ѳѳрднрин тууҗас уга кехиг номтнрт даалһвр ѳгәд,  1948 җилд мана областиг Горно-Алтайск автономн область гиҗ нерәддг болв. Урднь мана әмтн ойрот гиҗ нерәдгддг бәәсмн, тегәд дәәнд әмнәсн хаһцсн салдсмуд тиигҗ бичәтә.

Алтайцнр тюркск келн-улс болна. Болв бидн кезәнәс авн моӊһл улс дунд бәәһәд, сойл, авъяс, авг-бәрц шиӊгәҗ авсн болҗанавидн. Тер тѳләд бидн моӊһл эс гиҗ тюрк улс болҗахмб гисн сурвр үүднә. Ода чигн эн тѳр хаһлгдад уга. Бидн моӊһл чигн, тюркск чигн улс болҗанавидн гиҗ би санҗанав.