Хальмг Таңһчд «Ойрад түмэн» гидг фольклорн-этнографическ нарт-делкән X фестиваль эклв. Терүнд орлцхар мана таңһчур Моңһлын Увс әәмгин губернатор Дайвийням Батсайхан, энүнә нөкд, спортын болн физкультурин заллтын ахлач Баяндорҗ Ганболд, «Ойрад түмэн» ОО-н һардач Жалав Батсух, Моңһлын олн әмтнә дипломатин көдләч Ниямдаа Дамдинжав ирв. Күндтә гиичнрлә эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов харһв.

Хуучн авъясар Мөңк көк теңгрин орн-нутгас ирсн гиичнр таңһчин толһачиг күндләд, көк хадг татад, шикр-балтата ааһ болн белг белглв.

«Моңһл ахнр-дүүнрән ик байртаһар тосчанав. Бидн хальмг һазртан гиичнриг тосхдан оньдин байрлнавидн, нег үлү эврәннь ахнр-дүүнртән хойр дам байрлнавидн», гиҗ таңһчин толһач гиичнриг тосад келв. Бүлән үгиг орчулх керг уга гиҗ гиичнр эднлә эн харһлтд орлцсн орчулач – Б.Городовиковин нертә КалмГУ-н хальмг филологин болн дорд үзгин институтын кафедрин һардач Светлана Цеденовад келв.

Харһлтын йовудт Хальмг Таңһч болн Моңһлын Увс әәмг хоорнд нөкцлтин залһлда батруллһна төрмүд хәләгдв.

«Эн фестиваль байн тууҗта, -гиҗ Алексей Орлов цааранднь келв.- Тадн дунд эн фестиваль бүрдәсн күн –зерг Батсух бәәнә. Фестиваль һурвн орн-нутгин өөрдиг хамцулна – Китдин, Моңһлын болн Әрәсән. Эн җил фестиваль Элстд болҗахд би байрҗанав. Тана делегацд энд таасгдх гиҗ ицҗәнәв, мана әмтн хоорнд үр-иньгллгч залһлда батруллһнд туслх»,- гиҗ Алексей Орлов темдглв.

«Бидн, Увснурин болн Кобдосск әәмгүдин элчнр, Хальмг Таңһчла бат залһлда батрулхар соньмсҗанавидн. Тер юңгад гихлә, Увснурин әәмгт бәәдг 80 миңһн улсас 40 миңһнь дөрвд, 30-нь –хошуд болна, хам-хоша бәәдг Кобдосск әәмгт торһуд болн захчин улс бәәнә. Тегәд мана хойр әәмгин улс ахнр-дүүнр болҗ таднла бат залһлда бәрхәр седҗәнәвидн», — гиҗ зерг Дайвийням Батсайхан келв.

Губернаторин келсәр, май сарин 14-д Тыван толһач Моңһлур ирхәр зуралҗана. Терүнә йовудт орн-нутгин президентлә болн премьер-министрлә харһлт болхмн, эн терүнд бас орлцхмн.

Ах-дүүһин, бурхн-шаҗна, сойлын залһлдан цааранднь экономическ халхар нөкцҗ үүлдхд туста болхмн гиҗ таңһчин толһач тоолҗахан темдглв.

Элстүр һарч йовхин өмн номтнр хальмг тохма малар соньмсхиг сурв гиҗ  губернатор таңһчин журналистнрлә хувалцв. Эн дөрвн зун җилин туршарт хальмг малын тохм хадһлгдсн деерән ясрв, тегәд моңһлын номтнр эн туст номин-шинҗллтин үүлдвриг хамдан күцәхдән белн бәәнә. Күндтә гиичин тоолврар мана орн-нутгуд хоорнд бат залһлда батрулх цаг ирв. Нег үлү хаалһнь хол биш: Увс әәмгәс Кызыл күртл автобус йовна, тендәс Аһш тал поездәр, цааранднь Элстүр күрхд амр.