Эндр Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов Әрәсән олн әмтнә сурһуль-эрдмин болн номин көдләчнрин профсоюзин Хальмг Таңһчин организацин президиумин сүүрт орлцв. Сүүрин эклцәр таңһчин Толһач багшнрин профсоюзин рескомин ахлач Антонина Коокуевад Хальмг Таңһчин Күндллһнә һашг бәрүлҗ өгв. Таңһчин сурһуль-эрдмин халхд олн җилдән күцәмҗтәһәр көдлсн төләдән региональн профсоюзн организацин ахлач иим өөдән ачлврар темдглгдв.

Хальмг Таңһчин Толһач хургт орлцачнрин чирәд таңһчин цуг багшнрт  ханлтан өргв.

«Мана өрк-бүлд багшин эрдмтә улс бәәнә. Мини санаһар багш гиснтн билг болҗана. Багшин эрдмиг би хамгин һоллгч гиҗ тоолнав. Багш гисн үг әрүн чинртә үг! Мини җирһлд харһсн багшнрт би ик гидгәр ханлтта бәәнәв. Эклц классас авн вуз күртл сурһсн багшнран би тодлнав. Харм төрхд, эндр багшин эрдмтә улсин җалв сән болн ик гиҗ келҗ болшго. Болв мана орн-нутгт сурһуль-эрдмин халхд бәәдлиг ясрулхин төлә аһу ик көдлмш күцәгдҗәнә, тер тоод мана таңһчд чигн бас. Цуг мана Әрәсәд багшнрт ик оньг өггджәнә, багшнрт сән таал тогтагдҗана, эднә олз-ору икдүлгдҗәнә. Ода көдлхд чигн соньн болв. Эндр баһ наста улс сурһуль-эрдмин халхд көдлхәр ирҗәхнь терүг герчлҗәнә»,- гиҗ Алексей Орлов келв.

Профсоюзн җисәнә шунмһа багшнрин тускар келхләрн, Алексей Орлов эдн таңһчин хамгин шунмһа багшнр болҗахиг темдглв. Тер юңгад гихлә, эдн хамдан көдлҗәх үүрмүдиннь зөв харсна, күч-көлснә халхин зака күцәлһиг бүрткнә.

А.Орловин келсәр, РФ-н Президент Владимир Путин шин майск зәрлгүдт һаран тәвв. Терүнд мана әмтнә җирһлин чинриг үнлһн сольгдв, орн-нутгин әмтнә бәәдл-җирһлин олз-ору үнлһн шинрүлгдв. Урдк майск зәрлгүдт бюджетн халхин көдләчнрин җалв өөдлүллһн батлгдсн билә.

«Урдк майск зәрлгүдт батлгдс даалһврмуд регионмудт, тер тоод мана таңһчд, күцәгдв. Мана таңһчд сурһуль-эрдмин халхд тер закан үлү күцәгдв. Ода болхла майск зәрлгүд күцәлһнд социальн халхд 8 триллион арслң йилһгдхмн гиҗ Президент келв. Эннь сурһуль-эрдмин көдләчнрин олз-ору икдүллһнд чигн бас олзлгдхмн.

Эндр мана таңһчин правительств президентин даалһвриг өөрхн зурһан җилин эргцд күцәхин төлә аһу ик көдлмш зуралҗана»,- гиҗ Хальмгин толһач темдглв.

Таңһчин багшнрин профсоюзин рескомин сүүрин йовудт таңһчин сурһуль-эрдмин системин делгрлтин төрмүд босхв. Тер мет «2016-2017 җилмүдт күч-көлс харлһна сән гисн элч» гидг марһана аш диглгдв, «АРКТУР» гидг Цугәрәсән марһанд диилвр бәрсн күүкдиг белдсн немр сурһуль-эрдмин багшнр ачлгдв. Сүүрт «Сән гисн социальн нөкд» гидг таңһчин марһана положень батлглдв.