Эндр, декабрин 13-д, Элстин болн Хальмгин епархин болн Улсин Хуралын (Парламентин), номин болн сурһуль-эрдмин Министерствин седвәрәр болн дөңгәр «1917-2017: зун җилин кичәлмүд» гидг XXV нарт-делкән Рождественск сурһулин умшлһна таңһчин девсңгин керг-үүлдвр эклв. Терүнд Таңһчин Правительства Ахлач Игорь Зотов орлцв.

Умшлһнд хәләгдх төрмүд, орлцачнрин тоолврар, «зун җилин эргцд болсн йовдлмудын, тер дунд нег үлү Октябрьск революцин ашиг хәләх кергтә. Давуллһн угаһар келхлә, һашута 20-ч зун җилд орн-нутгин шин тууҗд болн европин тууҗд революц цагиг хүврүлсн йовдл болҗ орв. Хамг терүг сәәнәр, гүн кевәр шалһх кергтә».

Премьерин келсәр, энүнд босхгдсн төрмүд оньдин чинртә болдг, эннь – ни-төвкнүн җирһл хадһллһн, дорас өсҗәх үйд төрскнч седкл зүүлһн, шагшавдта улс болһҗ өсклһн, төрскн һазриннь тууҗ даслһн, баатрльг болн күч-көлсч өвкнриннь авъясиг күндлһн.

 

Зургнь: Хальмг Таңһчин Правительствин  пресс-цергллт