Декабрин 26-д Правительствин Герин сүүрин ик залд Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) өргн сүүр деер Хальмг Таңһчин Толһач Алексей Орлов илдкл кехмн. Таңһчин һардач илдклдән 2017 җилин социальн-экономическ болн олна-политическ делгрлтин тускар зәңглһ кенә.

Хальмг Таңһчин Улсин Хуралын (Парламентин) өргн сүүрт Хальмг Таңһчин Правительствин гешүд, РМО-н болн СМО-н һардачнр, муниципальн бүрдәцсин депутатнр, һол конфессьмүдин элчнр, номин болн сойлын нертә үүлдәчнр, олна үүлдәчнр, олнд зәңгллһнә эв-арһсин һардачнр орлцх.

Алексей Орловин эн дуудврнь тооһарн тавдгчнь болҗана, түрүн болҗ региона толһач 2012 җилин декабрь сард болсн хургт илдкл келә.

Тогстн авъясар Хальмгин Толһач давсн җилин экономическ болн олна делгрлтин кергиг ашлна, таңһчин йосна органмудт иргч җилмүдт күцәлһнә һол күсл зааҗ, эркн чинртә төрмүдәр правительствд шишлң даалһвр өгнә.