Эндр Элстд «АПК-д зәңгллһнә-консультационн консалтинг» гидг төрәр Цугәрәсән форум эклв. Терүнд Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствин, агропромышленн комплексин заллтын региональн органмудын, Центрсоюзин, селәнә эдл-ахун селвгч федеральн болн региональн цутхлңгудын, номин болн сурһулин учрежденьсин, фермерск негдлтсин, селәнә кооперативсин болн потребительск ниицәсин һардачнр болн специалистнр орлцв.

Эн керг-үүлдвр РФ-н селәнә эдл-ахун министерствин, Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствин номин-технологическ политикин болн сурһуль-эрдмин департаментин, Центрсоюзин, «Селәнә эдл-ахун селвглһнә болн агропромышленн комплексин кадрмудын мергҗлт өөдлүлһнә федеральн цутхлң» гидг ДПО-н ФГБОУ-н, «Әрәсән кооперацин университет» гидг коммерческ биш организацин болн АККОР-ин седвәрәр  бүрдәгдв.

Форумиг Хальмг Таңһчин правительствин Ахлач Игорь Зотов секәд, таңһчин төлә чинртә болн дааврта керг-үүлдвр күцәмҗтә болхиг дурдв. Эн керг-үүлдврт орлцхар ирсн гиичнрт хальмг теегин кеермҗ болҗах бамб цецгәс цецгәлҗәхиг, хотл балһсна һәәхмҗтә һазрмуд үзлхвидн гиҗ премьер-министр келв.

Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствин номин-технологическ политикин болн сурһуль-эрдмин департаметин әңгин һардач Анна Тиунова федеральн министерствин йөрәлин бичг олнд умшв.

РФ-н агропромышленн комплексин делгрлтд селәнә эдл-ахун селвглһнә системин чинрин тускар федеральн цутхлңгин директор Ольга Мелентьева өргн илдкл кев. Дарунь Якутин, Башкирин, Хальмг Таңһчин, Самара, Москва, Астрахань балһсдын селәнә эдл-ахун элчнр үг авч, немр профессиональн сурһулин, селәнә кооперативин җисәнә төрмүд босхв.

Кооперацин төр босхгдхла, селәнә эдл-ахун селвглһнә Цутхлңгин нарт-делкән үүлдврин селвгч, экономическ номин кандидат Наталия Андреева һазадын орн-нутгудт онц эзнә эдл-ахусин кооперацин дамшлтын тускар келҗ, эн туст әмтн дунд зәңгллһнә болн цәәлһврин көдлмш кергтә гив.

Фермерствин делгрлтин төлә кооперацин чинрин тускар Астраханск областин «Юговощсбыт» ССПК-н ахлач Степан Лесничин соньн зәңгллһ кеҗ, дашлтарн хувалцв. Степан Борисович Астраханск областьд мәңгрс эд-бод келһнә халхд хойрдгч болҗах Ахтубинск районд көдлнә. Эн темс тәрҗәх тавн фермерск эдл-аху негдәд, хамдан үүлдхин төлә инвесткредит авад, кооператив тогтав. Һурвн җилин эргцд эдн темс хадһлдг шишлң бәәр тосхв, оборудовань хулдҗ авч углҗ тәвв, мәңгрс тәрлһнә туст шин дамшлт олзлв, темсиг эд-бод келһнә, хураҗ авсн урһцан олзта-орутаһар хулдхин туст мергҗлтән өөдлүлв. Эдн Әрәсән селәнә эдл-ахун министерствин кооперациг дөңнлһнә программд орлцад, грант шүүҗ авсмн. Тер мөңгәр эдн темс хадһлдг бәәрин тосхлт төгсәв, оборудованиг шинрүлв. 2016 җиләс авн эдн мәңгрснәс нань талдан темс урһадг, эд-бод кедг болв. Эндр эднә кооператив 15 миңһн тонн темс хадһллһна комплекста. Нидн эдн терүнд 25 миңһн тонн темс хадһлҗ чадв. Әрәсән өмн үзгт иим кооперативс шинкән экләд үүлдҗәнә гиҗ С.Лесничин келв. Болв эдн кергтә болҗахнь маһд уга. Юңгад гихлә, фермермүдт дөң кергтә, хамдан үүлдхд амр болна.

Кооперацин болн КФХ-н тускар Самарск областяс ирсн «Кооперацин делгрлтин цутхлң» гидг төсвин һардач, «Средняя Волга» гидг селәнә эдл-ахун кооперативсин ревизионн ниицәнә советин ахлач Марина Коломкина бас келв. Энүнә һардҗах ниицән өвәрц төсв болҗана, юңгад гихлә эдн АПК-н халхд селвг өглһнә үүлдвр күцәнә.

«Мана коммерческ биш организац кооперацин делгрлтин цутхлң тогталһна төлә президентин грант шүүҗ авсмн. Терүнә мөңгиг бидн әмтнд кооперативсин болн терүнә эв-арһсин тускар медрл зааҗ өглһнд олзлвидн»,- гиҗ гиич келв.

Анна Тиунован тоолврар иим керг-үүлдврмүд эрк биш кергтә. «Әмтн дунд цәәлһврин көдлмш күцәх кергтә, грант шүүҗ авч, эврә керг бүтәҗ үүлдҗ, мана селәнә эдл-ахуд иткх кергтә гиҗ заах, әмтнд дөң болхин төлә орн-нутгт цугнь кегдҗәнә  гиҗ медүлх кергтә»,- гиҗ эн темдглв.

Федеральн министерствин элчнрин темдглсәр, Хальмг Таңһч мал асрлһна халхар хоршасн дамшлтарн хувалцҗ чадхмн. Хөөннь эн дамшлтыг талдан регионмудт олзлҗ болхмн.

Маңһдур форум цааранднь көдлмшән давулхмн, Приютна района «Агрофирма «Уралан» гидг эдл-ахуд одхмн гиҗ зуралгдҗана.